Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  METODA PODMIOTOWA

  Jest jedną z podstawowych cech rachunkowości w zakresie opisu rzeczywistości gospodarczej i stanowi o jednostkowym charakterze i celu jej prowadzenia. T. Peche pisał: „teorię ewidencji księgowej można wyjaśnić w oparciu o jedną tylko jednostkę gospodarczą, zgodnie z ogólnie przyjętym i stale...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY OBCE

  To materiały stanowiące obcą własność, ale znajdujące się w dyspozycji jednostki. Do tej kategorii zaliczane są materiały postawione do dyspozycji dostawców, materiały przyjęte do obróbki lub przetworzenia, materiały nieodebrane do końca okresu sprawozdawczego. Ewidencja m.o. prowadzona jest na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK CZĄSTKOWY

  Miernik odzwierciedlający wąski zakres działalności jednostki gospodarczej i informujący głównie o skali określonego zjawiska (np. kształtowania się kosztów lub przychodów wyrażonych w odpowiednim mierniku wartościowym).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY I TECHNIKI REWIZJI FINANSOWEJ W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM

  Metody audytu, wyróżnia się dwa podstawowe podejścia do rewizji finansowej: podejście systemowe, oparte w głównej mierze na badaniu systemu kontroli wewnętrznej (badanie zgodności), i podejście oparte na badaniu wiarygodności (z zastosowaniem poziomu istotności). W praktyce wyodrębnia się trzy odmiany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY PODSTAWOWE

  Materiały zużywane bezpośrednio do wytwarzania produktów. Można wśród nich wyróżnić: 1) surowce podlegające przetworzeniu, przekazujące wyrobom swoją istotę i tym samym stanowiące ich podstawę; 2) półprodukty nabyte od innych kontrahentów, będące częścią składową wyrobów; 3) opakowania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK KOSZTÓW

  Informacja o wielkości zużycia poszczególnych czynników produkcji, usług obcych, a także o łącznym koszcie i jego strukturze w różnych przekrojach. M.k. są miernikami wartościowymi, wyrażają wielkość określonych rodzajów kosztów w cenie nabycia zużytych składników majątku lub w jednostkowym koszcie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY RACHUNKOWOŚCI

  Pojęcie m.r. jest ogólne i wieloznaczne. Nieuporządkowana terminologia i częste posługiwanie się zbitkami myślowymi utrudniają ich zdefiniowanie. Najczęstsze nieporozumienia w formułowaniu m.r. wynikają z utożsamiania ich z konkretnymi procedurami, instrukcjami lub interpretacjami. Rezultatem takiego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY POMOCNICZE

  Zalicza się do nich składniki: 1) ułatwiające i przyspieszające proces produkcji; 2) nadające produkowanym wyrobom określone właściwości (np. różnego rodzaju lakiery); 3) służące do konserwacji i utrzymania w ruchu maszyn, urządzeń czy budynków; 4) stosowane do celów gospodarczych (np. środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY SZACOWANIA KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH

  Wyróżnia się trzy podstawowe metody wyodrębniania kosztów stałych i kosztów zmiennych, tzn. metodę księgową, metodę inżynierską oraz metody statystyczne (matematyczne). Dwie pierwsze opierają się na grupowaniu poszczególnych składowych kosztów, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem osób dokonujących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY W PRZEROBIE

  To takie materiały, które nabierają innych cech użytkowych i których wartość wzrasta w drodze przetworzenia dostosowującego je do potrzeb produkcyjnych. Przerób materiałów ma miejsce wtedy, gdy dokonywane uszlachetnienie składników nie jest objęte cyklem produkcyjnym przetwarzania materiałów w danej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 088

  praca w formacie txt

Do góry