Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Ceny maksymalne a niedobór

  Na państwową kontrolę cen składają się reguły i przepisy uniemożliwiające dostosowanie się cen do poziomu równowagi rynkowej.

  Kontrola cen może polegać na ustanowieniu progów cen lub pułapów cen, tzn. cen minimalnych lub cen maksymalnych.

  Wyznaczenie pułapu cen sprawia, że jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na podaż i ilość oferowaną

  Podaż to ilość dobra, jaką sprzedawcy są w stanie zaoferować przy różnym poziomie ceny.

  Czynniki określające krzywą podaży:

  1) Technika:

  - Postęp techniczny – wszelkie usprawnienia umożliwiające wzrost efektów przy tych samych nakładach (zmniejszenie kosztów produkcji).

  - Usprawnienia natury...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na popyt i wielkość zapotrzebowania

  Popyt to ilość dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie ceny.

  Krzywa popytu wyznacza zależność między ceną a rozmiarami zapotrzebowania, przy założeniu, że pozostałe czynniki są stałe. Owe inne czynniki mające związek z krzywą popytu, można ująć w 3 grupy:

  1) Ceny innych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolny rynek – gospodarka mieszana – gospodarka nakazowa

  Rynek:

  - To mechanizm korygujący zachowania nabywców i sprzedawców uczestniczących w procesie wymiany dóbr i usług.

  - Zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego, że decyzje gospodarstw domowych prowadzące konsumpcji różnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać, oraz decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkości (w tym ceny) nominalne i realne. Siła nabywcza pieniądza

  Wartości nominalne wyrażamy w cenach bieżących.

  Wartości realne

  Uzyskujemy, korygując wartości nominalne o zmiany poziomu cen.

  Ceny realne są miernikiem rzadkości (ograniczoności). Informują one czy cena danego dobra rośnie szybciej niż przeciętny poziom cen...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada ceteris paribus (pozostałe czynniki nie ulegają zmianie)

  Założenie „ceteris paribus”, czyli „pozostałe czynniki nie zmienione”, pozwala badać zależność między dwiema zmiennymi. Nie należy przy tym zapominać, że pozostałe, pominięte chwilowo zmienne też mają wpływ na badane zjawisko.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria, model a fakty w ekonomii

  Model (inaczej teoria):

  - Zawiera szereg założeń upraszczających, dotyczących sposobu zachowania się ludzi.

  - Stanowi on świadome uproszczenie rzeczywistości, czyli zawiera jedynie najistotniejsze dla danego zagadnienia elementy.

  - Umożliwia skoncentrowanie się na kwestiach zasadniczych. Posługiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /4 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada racjonalności w ekonomii

  Racjonalność polega na wykorzystaniu zasad poprawnego myślenia i skutecznego działania dla osiągnięcia preferowanego celu. Ma na celu to, aby:

  Przy danym nakładzie środków w maksymalnym stopniu osiągnąć cel,

  Przy założonym stopniu osiągnięcia celu użyć minimalnego nakładu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa możliwości produkcyjnych

  Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia – przy każdym poziomie produkcji jednego dobra – maksymalną, możliwą produkcję drugiego dobra.

  Krzywa możliwości produkcyjnych określa maksymalną wielkość produkcji jednego dobra przy danych rozmiarach produkcji dobra drugiego. Ilustruje ona...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzadkość i wybór według ekonomii

  Zasób rzadki (ograniczony) – cechuje się tym, że przy cenie równej zeru popyt nań przewyższa dostępną podaż.

  Każdy zasób, za którego użytkowanie zmuszeni jesteśmy płacić, jest zasobem rzadkim.

  Rzadkość jest wynikiem zależności między zapotrzebowaniem ludzi na dobra, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 238

  praca w formacie txt

Do góry