Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Samopogłębianie się nierównowagi podażowej

  W warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorca działa w warunkach niedostatecznego popytu, grożącego utratą zysku. Aby odsunąć od siebie tą groźbę, przedsiębiorstwa starają się, aby ich produkty były lepsze od produktów produkowanych przez konkurencję. Zachowanie takie uruchamia tzw. dodatnie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samopogłębianie się nierównowagi popytowej

  W gospodarce centralnie zarządzanej występuje sprzężenie zwrotne, z tym że działa ono w przeciwnym kierunku niż w gospodarce rynkowej. W ramach nierównowagi popytowej sprzężenie zwrotne nie powoduje spadku popytu lecz jego nasilenie i wzrost. Do głównych ciągów przyczynowo - skutkowych prowadzących do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm powstawania nierównowagi podażowej

  I. ceny stałe;

  Nierównowaga podażowa charakteryzuje gospodarkę rynkową i cechuje się stałą nadwyżką podaży nad popytem.

  Celem przedsiębiorcy w gospodarce rynkowej jest maksymalizowanie zysku, czyli różnicy między kosztem a uzyskanym utargiem. Gdyby koszty rosły w tym samym tempie, co wzrost...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /3 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm powstawania nierównowagi popytowej przy zachowaniu cen stałych i zmiennych

  W gospodarce centralnie zarządzanej, celem przedsiębiorcy nie jest maksymalizacja zysku lecz wykazywanie dyspozycyjności wobec zwierzchnika. Dyspozycyjność to zdolność dostarczenia określonej produkcji w określonym terminie. Zdolność ta powoduje gromadzenie rezerw czynników produkcji, gdyż rezerwy mocy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowanie producentów i konsumentów w systemie gospodarki centralnie zarządzanej

  Gospodarka centralnie zarządzana dotknięta jest chroniczną nierównowagą popytową. W skali globalnej objawia się ona stałą nadwyżką popytu nad podażą. Nierównowagę popytową można zinterpretować za pomocą wykresu funkcji popytu i podaży jedynie na rynku dóbr konsumpcyjnych. Cechą charakterystyczną...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nierównowaga popytowa jako przypadłość systemu gospodarki centralnie zarządzanej

  Nierównowaga popytowa występuje w gospodarce centralnie zarządzanej. Na rysunku obserwujemy, że podaż nie reaguje na zmianę ceny. Należy zauważyć, że linia D, symbolizująca popyt przebiega podobnie jak w gospodarce rynkowej.

  Popyt ten tworzy ludność, a ludność reaguje rynkowo niezależnie od typu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga cząstkowa, ogólna i idealna w warunkach gospodarki rynkowej

  Równowaga ogólna (globalna) ma miejsce wtedy, gdy w jakimś momencie w danym kraju suma popytu zgłaszanego na wszystkie dobra równa jest sumie podaży dóbr w tym czasie zaoferowanych. Równowaga określona w ten sposób jest niezbyt precyzyjna. Będzie ona występować także gdy:

  połowa towarów dotknięta...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia równowagi ogólnej - charakterystyka

  A) jest statyczna – oznacza to, że wszystkie zmienne odnoszą się do oddalonego punktu w czasie,

  B) stały jest zbiór organizacji – system gospodarczy składa się z określonej liczby jednostek organizacyjnych, niezmiennych w czasie,

  C) dwa typy podmiotów – producenci lub konsumenci,

  D) zbiór produktów jest...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów współzależności decydujące o postępie gospodarczym

  1. Mierniki nakładów, którym odpowiadają konkretne miary efektu: pracochłonność, wydajność regulowana kwalifikacjami ludzkimi;

  2. Nakłady zasobowe środków trwałych i obrotowych (kapitałochłonność, majątkochłonność i produktywność majątku, inwestycji);

  3. Zasoby naturalne (pracochłonność -...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ilościowe i jakościowe czynniki wzrostu i relacje między nimi

  Czynniki wzrostu gospodarczego:

  ziemia,

  praca,

  kapitał,

  surowce,

  postęp techniczny,

  wynalazki,

  badania i rozwój.

  Ilościowe czynniki wzrostu to czynniki wywołujące wzrost krótkookresowy. Polega to na tym, że wzrost wywołuje ilościowa zmiana występująca w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt

Do góry