Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

  Globalizacja życia gospodarczego, konieczność ciągłego dostosowywania się jednostek gospodarczych i ich otoczenia do gry rynkowej zwiększyły wyraźnie potrzeby informacyjne w tym zakresie, co nakłada na rachunkowość obowiązek dostarczania informacji wieloaspektowej, dokładnej i czytelnej dla jej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK PIERWOTNY

  Informacja liczbowa o stanie zjawiska lub zdarzenia gospodarczego wyrażona w mierniku absolutnym w formie nieprzetworzonej (np. dane z dokumentów źródłowych, z ksiąg rachunkowych).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZÓR UBEZPIECZENIOWY

  Nadzór wykonywany w celu ochrony interesów osoby ubezpieczonej. N.u. zapobiega sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia. Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalnych polega w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI NR 41 „ROLNICTWO”

  Przyjmuje kilka nowych niewykorzystywanych do tej pory w Polsce pojęć. Są to: aktywa biologiczne, przemiana biologiczna, produktywność biologiczna oraz wydajność biologiczna. 41 Standard Rachunkowości nie odróżnia aktywów biologicznych o charakterze środków trwałych i obrotowych. Poświęca dużo uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK PRZYCHODÓW

  Ten rodzaj mierników informuje o łącznym przychodzie oraz o jego strukturze w różnych przekrojach. M.p. są miernikami wartościowymi, wyrażają wielkość poszczególnych rodzajów przychodów w cenach sprzedaży brutto, cenach sprzedaży netto itp.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

  Funkcjonuje na podstawie przepisów Konstytucji RP (art. 202-207) oraz ustawy o NIK. NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej, podległym Sejmowi, kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE EWIDENCYJNE

  Pojęcie m.e. używane jest w polskiej rachunkowości w specyficznym ujęciu. M.e. tworzone są w wyniku miniaturyzacji systemów kont dla celów dydaktycznych oraz handlowych. M.e. nie są zwykłym zminiaturyzowaniem systemów kont, lecz zalgorytmizowanym przedstawieniem określonych teorii księgowych. Teorie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK

  To pojęcie wywodzi się z pojęcia miary rozumianej jako charakterystyka liczbowa określonego zjawiska. W związku z tym m. jest to mianowana liczba charakteryzująca skalę obserwowanego zjawiska. W zależności od tego, jakie określa zjawisko, m. może otrzymywać różne miano. Jeżeli chce się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA BILANSOWA

  To bezwzględnie obowiązujący w rachunkowości sposób rozumowania polegający na podwójnej, równoważącej się interpretacji wszelkich kategorii ujmowanych przez ten system opisu działalności gospodarczej. Ten sposób opisu przedmiotu rachunkowości niektórzy teoretycy anglojęzyczni określają jako podwójny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /7 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK ABSOLUTNY

  Miernik bezwzględny, liczbowe wyrażenie w wartościach bezwzględnych (naturalnych i pieniężnych) stanu lub zdarzenia gospodarczego (np. liczba zatrudnionych, ilość lub wartość produkcji).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt

Do góry