Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Neomonetarystyczna interpretacja krzywej Philipsa

  Przedstawicielem neomonetarystów jest Milton Friedman, który w latach sześćdziesiątych zaczął konstruować swoją teorię inflacji. Krzywa B „poprawia” krzywą Phillipsa, gdyż:

  brano tam pod uwagę wartości nominalne, podczas gdy ludzie reagują na realne zmiany w poziomach cen lub płac,

  nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza współczesnych poglądów na inflację

  Lata trzydzieste to okres wielkiego kryzysu (lata 29 – 35). W Stanach Zjednoczonych rosło bezrobocie i zgodnie z ekonomią klasyczną cena pracy powinna spadać, a wcale tak nie było. Płace przy rosnącym bezrobociu nie spadały, więc koszty rosły. Bezrobotnych było coraz więcej, spadał popyt. Nie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy inflacji

  Podziału inflacji można dokonać ze względu na wiele kryteriów :

  Ze względu na ruch cen – wyróżniamy:

  inflację otwartą (cenową) – wzrost inflacji wywoła wzrost cen,

  inflację tłumioną (zasobową) – odgórnie wyhamowywana („zbijana”), ma charakter ustrojowy (tzn. zależy od ustroju)...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i mierniki inflacji

  Inflacja jest miarą utraty siły nabywczej pieniądza. Wiąże się z ogólnym wzrostem poziomu cen (nie występuje więc, gdy tylko pewne dobra i usługi drożeją, inne tanieją). Ten ogólny poziom cen jest pewnym przybliżeniem, które możemy traktować jako średnią ważoną cen określonego koszyka...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów klasyfikację wahań w gospodarce

  Rodzaje wahań:

  a) trend;

  b) cykl;

  c) wahania periodyczne;

  d) wahania przypadkowe.

  Trend (tendencja rozwojowa) to długookresowa dążność danej wielkości do wzrostu lub spadku, pokazująca ogólny poziom zjawiska ze względu na występowanie stałych przyczyn, np. zmiany podaży czynnika pracy, postęp...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym wg. Kaleckiego

  Punkty zwrotne – przejścia z jednej fazy cyklu do drugiej:

  PKT A (BOOM) – faza, w której produkcja, zatrudnienie, płace, inwestycje, stopa zysku osiągają poziom najwyższy, niezbędny do powiększenia i odnowienia kapitału trwałego. Słabszą dynamikę wzrostu wykazują ceny dóbr konsumpcyjnych oraz...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza ożywienia i rozkwitu w cyklu koniunkturalnym wg. Kaleckiego

  Faza ożywienia – najsilniejsi przedsiębiorcy, którzy przetrwali kryzys, dokonują stopniowo renowacji swojego kapitału (wycofują stare urządzenia i zgłaszają popyt na nowe, co powoduje obniżenie kosztów i wzrost wydajności). Popyt restytucyjny ożywia produkcję dóbr inwestycyjnych, rośnie powoli...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki kształtujące cykliczność i trend wzrostu według M. Kaleckiego

  Cykliczność wywołana jest przez wzajemne oddziaływanie na siebie inwestycji, przyrostu zysku i wpływu zmian zasobów kapitału na stopę zysku. Sprzeczność, jaka zachodzi pomiędzy popytowymi i podażowymi efektami wydatków inwestycyjnych prowadzi w nieuchronny sposób do wahań cyklicznych. To, co się dzieje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza recesyjno - depresyjna cyklu koniunkturalnego wg. inwestycyjnej teorii Kaleckiego

  Rozpoczyna się poprzez narastający pesymizm u kresu szczytowego stanu koniunktury. Pierwsze oznaki tej fazy to :

  spadek kursów papierów wartościowych (panika na giełdzie),

  kurczenie zamówień na urządzenia wytwórcze i wycofywanie się z zawartych kontraktów budowlanych,

  zahamowanie wzrostu cen...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje postępu technologicznego – postęp jakości i nowości, jakość typu i wykonania

  Rodzaje postępu :

  1. jakości – podnoszona jest solidność wykonania :

      a) typu,

      b) wytworzenia,

  2. nowości – polega na kreowaniu pomysłu, innowacji,

  3. postęp czysty – bazuje na idei, pomyśle,

  4. postęp substytucyjny – polega na zastępowalności mniej efektywnych czynników bardziej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt

Do góry