Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Fazy cyklu koniunkturalnego, ich charakterystyka

  Cykl koniunkturalny – to wahania wzrostu dochodu narodowego. Cykl koniunkturalny zaczyna się od załamania wzrostu gospodarczego i trwa przez fazę depresji, ożywienia i wysokiej koniunktury aż do nowego załamania gospodarczego.

  W fazie kryzysu obserwujemy silnie spadkowe tendencje w działalności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /7 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje wahań koniunktury gospodarczej. Typy cykli koniunktury ze względu na okres trwania cyklu

  Koniunktura gospodarcza – to wszelkie zmiany aktywności gospodarczej przejawiające się w zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych.

  Wskaźniki te to wskaźniki agregatowe określające kondycję gospodarki. Są to np.: PKB, PNB, inwestycje, konsumpcja, wskaźniki bezrobocia i inflacji.

  Koniunktura...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /6 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariery wzrostu gospodarczego

  Bariery wzrostu gospodarczego oznaczają istnienia względnie trwałych przeszkód procesu wzrostu, będących wynikiem różnorodnych obiektywnych zjawisk społeczno – ekonomicznych.

  Przez barierę instytucjonalno – organizacyjną należy rozumieć nieprzystosowanie całokształtu instytucji państwa do sterowania...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /5 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wzrostu gospodarczego

  Czynniki bezpośrednie zalicza się tu zatrudnienie i wydajność pracy.

  Czynniki pośrednie zalicza się tu majątek produkcyjny i efektywność jego wykorzystania.

  Te same czynniki można przestawić jako ekstenywne oraz intensywne. Ekstensywne to zatrudnienie i majątek produkcyjny, intensywne to wydajność...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /7 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota wzrostu i rozwoju społeczno – gospodarczego. Mierniki wzrostu gospodarczego

  Przez wzrost gospodarczy rozumiemy proces zwiększania zasobów dóbr i usług konsumpcyjnych, a w szczególności taki wzrost ilościowy, który zapewnia zwiększenie ilości dobór i usług konsumpcyjnych przypadających na mieszkańca danego kraju. Chodzi tu o wzrost w wyrażeniu realnym, fizycznym, mierzony w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /4 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega pierwotny, wtórny i ostateczny podział dochodu narodowego

  Pierwotny podział dochodu narodowego dokonuje się w miejscu jego powstawania, a więc w przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowych, transportowych. Sprowadza się on do podziału nowo wytworzonej w przedsiębiorstwie wartości na wynagrodzenia pracowników i akumulację finansową przedsiębiorstwa. Z samej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody liczenia dochodu narodowego

  Dochód narodowy wyrażony jest albo a cenach bieżących, ukształtowanych w danym roku działalności gospodarczej, albo w cenach stałych. Ceny bieżące służą do charakterystyki różnych zjawisk związanych z wytwarzaniem i podziałem dochodu narodowego w danym roku kalendarzowym.

  Ceny stałe to przyjęte...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnić treść kategorii: produkt globalny, produkt krajowy brutto, dochód narodowy

  Produkcja globalna przedsiębiorstwa składa się z - wartości przeniesionej (nabyte z zewnątrz i zużyte w produkcji surowce, materiały, półprodukty, paliwo, energia)

  - wartości dodanej (suma nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie, do której z reguły włącza się amortyzację). Inaczej to...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje reprodukcji

  Proces gospodarowania w społeczeństwie, proces produkcji musi mieć charakter ciągły. Aby tę ciągłość utrzymać trzeba odtworzyć, czyli reprodukować wszystkie warunki materialne, niezbędne dla zapewnienia tej ciągłości.

  Reprodukcja polega na odtworzeniu wszystkich warunków niezbędnych dla...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów uwarunkowania adaptacji podaży do popytu i popytu do podaży w warunkach rynkowych

  Adaptacja podaży do popytu odbywa się:

  poprzez dostosowania popytowo – cenowe (warunkiem jest elastyczność cen) – zachodzą w krótkim i długim okresie. W krótkim okresie zmiany w popycie bieżącym lub cenie zachęcają do krótkookresowej zmiany podaży. W długim okresie należy przestawić podaż i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt

Do góry