Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Polityka przeciwdziałania bezrobociu

  Historyczne doświadczenie wykazuje, że gospodarka rynkowa i jej mechanizmy nie są w stanie przeciwdziałać powstawaniu zjawiska bezrobocia – o skali i strukturze, niosących ze sobą szereg negatywnych następstw ekonomicznych i społecznych. Oderwane od realiów życia gospodarczego okazały się także...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /4 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa bezrobocia i jej tendencja we współczesnej gospodarce rynkowej

  Dla określenia skali bezrobocia w kraju posługujemy się najczęściej wskaźnikiem stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo, określany na koniec okresu – roku, miesiąca, kwartału. Do kategorii zawodowo czynnych zalicza się zarówno osoby...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /3 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie jako zjawisko społeczno – ekonomiczne. Definicje bezrobocia

  Bezrobocie od kilu dziesięcioleci stało się w rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej problemem, który przekuwa uwagę zarówno teoretyków jak i praktyków życia społeczno – gospodarczego. Jest ono także nadal problemem krajów, które niedawno rozpoczęły tworzenie podstaw

  Gospodarki rynkowej. Przykładem...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /5 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki jako podmioty gospodarowania. Rodzaje banków

  Kapitał, który funkcjonuje w dziedzinie obrotu pieniężnego, należy do najstarszych form kapitału. Jako kapitał lichwiarski – obok kapitału handlowego – znany był już na długo przed powstaniem kapitalizmu, pełnił też istotną rolę w powstaniu kapitalistycznego sposobu produkcji. To przy jego udziale...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /10 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem zależności między inflacją a bezrobociem. Istota krzywej Philipsa

  Związek między inflacją a bezrobociem został po raz pierwszy podany przez Philipsa.

  Celem państwa jest eliminowanie bezrobocia i inflacji. Można ograniczyć każde zjawisko z osobna lub oba razem. Walka z bezrobociem powoduje wzrost inflacji – tak było do końca lat 70-tych. W późniejszym okresie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /3 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczno ekonomiczne następstwa inflacji

  Niegdyś inflację oceniano pozytywnie (rosły ceny towarów i usług, więc więcej pieniędzy wpływało do kas przedsiębiorstw). Ponieważ te zjawiska wymknęły się spod kontroli – zjawisko inflacji zaczęto oceniać negatywnie:

  inflacja komplikuje rachunek ekonomiczny,

  osłabia skłonności do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /5 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosztowa teoria inflacji

  Teoria kosztowa - inflacja jest wynikiem kosztów produkcji, który jest wywołany płac pod wpływem działalności silnych związków zawodowych, oraz cen spowodowanych przez monopole krajowe lub zagraniczne np.: cen ropy naftowej. Punktem wyjścia jest założenie, że na rynku towarowym i na rynku pracy istnieją...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja popytowa i jej przyczyny

  Inflacja popytowa jest wynikiem nadmiernej ilości pieniądza w obiegu. Nazywa się

  ją także inflacją pieniężną. Jej źródłem mogą być nadmierne wydatki państwa, nie znajdujące pokrycia w dochodach (inflacja budżetowa), nadmierna kreacja pieniądza kredytowego (inflacja kredytowa) lub nadmierny w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zjawisk inflacyjnych

  W zależności od poziomu stopy inflacji rozróżniamy:

  1) inflację pełzającą (do kilku procent w skali rocznej), nie powodującą zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych, poddającą się kontroli.

  2) inflację kroczącą (z reguły do kilkunastu procent rocznie), gdy oczekiwania inflacyjne wywołują...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega inflacja i jak ją mierzymy

  Inflacja, proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /3 177

  praca w formacie txt

Do góry