Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE

  Grupa należności obejmująca trzy kategorie: n. poniżej standardu (nie ma tej kategorii w przypadku należności od Skarbu Państwa i osób fizycznych z tytułu kredytów i pożyczek detalicznych); n. wątpliwe (nie ma tej kategorii w przypadku należności osób fizycznych z tytułu kredytów i pożyczek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPRAWY

  Roboty, których celem jest przywrócenie wartości użytkowych produktów, których wady ujawniły się w trakcie ich eksploatacji. Ich koszty ponosi przedsiębiorstwo produkcyjne lub pośrednik handlowy udzielający gwarancji kupującemu.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK WARTOŚCIOWY

  Miernik ekonomiczny wyrażający określone stany lub zdarzenia gospodarcze w jednostkach pieniężnych mierniku pieniężnym lub będący iloczynem miernika ilościowego i pieniężnego (np. ilość sprzedanych wyrobów gotowych przemnożona przez ich cenę sprzedaży netto).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODERNIZACJA

  Unowocześnienie, ulepszenie, czynności, które mają na celu poprawę własności użytkowych rzeczowego składnika majątku trwałego. M. może być kojarzona z przebudową, adaptacją, rozbudową, rekonstrukcją. W wyniku realizacji czynności modernizacyjnych wartość początkowa modernizowanego składnika...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK WTÓRNY

  Liczbowe odzwierciedlenie dowolnego działania arytmetycznego wykonanego na dwóch lub więcej miernikach pierwotnych. Typowym przykładem m.w. są mierniki efektywności łączące w sobie informacje dotyczące kosztów i wyników (efektów) lub mierniki rentowności wyrażające relacje zysku do sprzedaży, majątku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONETA

  Metalowy znak pieniężny o określonej wadze, próbie, wymiarach i kształcie, opatrzony pieczęcią władcy państwowego. M. to historyczny wytwór rozwoju wymiany towarowej, w której pieniądz przybrał swoistą postać. M. bito ze złota, srebra, miedzi, brązu, później - z niklu i różnych stopów. Kształt m...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK WZGLĘDNY

  Liczbowe wyrażenie w wartościach stosunkowych określonego zjawiska, tj. stosunku dwóch lub więcej stanów bądź zdarzeń gospodarczych pozostających ze sobą w związku logicznym, wyrażonych w miernikach absolutnych (np. stosunek wartości produkcji w dwóch różnych następujących po sobie okresach) albo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

  Został utworzony i rozpoczął działalność 1 września 1980 r. Jego zadaniem było pełnienie sądowej kontroli decyzji administracyjnych, początkowo tylko w 20 kategoriach spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Zakres kognicji NSA ulegał stałemu poszerzeniu wraz z rozwojem sądowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWE FEDERACJE KSIĘGOWYCH

  IFAC (International Federation of Accountants), czyli Międzynarodowa Federacja Księgowych (MFK), zrzeszająca 158 narodowych organizacji księgowych z 118 krajów. Federacja zasięgiem obejmuje 2,5 mln księgowych z różnych sektorów gospodarki, instytucji, agencji, organów administracyjnych i organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADPŁACONY PODATEK DOCHODOWY

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, podatek do zwrotu, powstaje wówczas, gdy księgowy wynik finansowy brutto skorygowany o wartości trwałych wyłączeń z podstawy opodatkowania jest niższy od dochodu do opodatkowania. W takiej sytuacji księgowy podatek dochodowy, liczony od księgowego wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 612

  praca w formacie txt

Do góry