Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Coaching

  Charakterystyka

  Termin "coaching" wywodzi się bezpośrednio ze świata sportu, gdzie oznacza indywidualny trening poparty dużą wiedzą i doświadczeniem trenera. Bliższe przyglądanie się owym cechom coachingu sportowego i ich znakomitym rezultatom, jakie za sobą niosą, doprowadziło do rozpoczęcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /6 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw funkcje banku centralnego

  Państwo często usiłuje wpływać na przebieg cyklu koniunkturalnego, np. może obniżyć podatki podczas recesji, mając nadzieję ze konsumenci zwiększą wydatki i w ten sposób doprowadzą do wzrostu PKB. Bank centralny (w WLK. Brytanii- Bank Anglii), który kontroluje stopy procentowe może je obniżyć aby...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega polityka monetarna?

  Polityka monetarna –służy regulowaniu podaży pieniądza oraz kształtowaniu warunków, na jakich kapitały pieniężne mogą być pożyczane przedsiębiorstwom i ludności. Uznając za podstawowy cel tej polityki wzrost gospodarczy należy pamiętać , iż jego realizacja wymaga przede wszystkim regulowania...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega polityka fiskalna?

  Polityka fiskalna –opiera się na wykorzystaniu podatków i wydatków budżetowych do stabilizacji gospodarki oraz realizacji innych celów ekonomicznych ni społecznych. Można mówić o aktywnej i pasywnej polityce fiskalnej. Obejmuje wszystkie posunięcia rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych w celu...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki wyznaczają poziom konsumpcji?

  Wyznaczają go:

  - zasoby majątkowe gospodarstw domowych

  - dobra użytkowe i kredyty (akcje, obligacje, pożyczki, papiery wartościowe, pieniądze gromadzone w banku, pożyczki kredytowe)

  - czynniki demograficzne (wiek, płeć, liczba ludności)

  - cechy produktów

  -gust kupujących

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt globalny i jego składniki

  Popyt globalny jest to suma, którą przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują wydać na dobra i usługi (przy różnych wielkościach dochodów). Jest to suma wydatków, jakie gospodarstwa domowe planuja wydac na konsumpcje, a przedsiębiorstwa na inwestycje. Składniki:

  - wydatki na dobra konsumpcyjne

  -...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja Johna M. Keynesa

  Według Keynes’a nie każdy produkt zostanie sprzedany. Gospodarka dąży do stanu równowagi.

  Koncepcja wzrostu gospodarczego wg Keynes’a – popyt globalny jest podstawowym determinantem wzrostu gospodarczego.

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl koniunkturalny

  Są to krótkookresowe odchylenia produkcji od jej trendu (tendencji). Dochód narodowy, produkcja, konsumpcja, zatrudnienie i inwestycje nie rosną równomiernie, lecz ich tempo wzrostu charakteryzuję się okresowymi wahaniami. Tez zmiany aktywności gospodarczej nazywamy cyklami koniunkturalnymi:

  Faza I – kryzys –...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób mierzy się wzrost i rozwój gospodarczy?

  Wzrost gospodarczy-to proces wzrostu produkcji w gospodarce jako całości. Miernikiem wzrostu gospodarczego są procentowe przyrosty realnego PNB w ciągu roku.

  Powszechnie stos. miernikiem wzrostu gospodarczego jest stopa wzrostu produkcji nazywana również tempem wzrostu produkcji.

  Wzrost produkcji...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między nominalnym i realnym PKB

  PKB nominalny – mierzy się go w cenach bieżących, czyli w takich, które istniały gdy osiągano składające się na niego dochody.

  PKB realny – czyli PKB w cenach stałych, koryguje nominalny PKB o skutki inflacji i wyraża go w cenach istniejący w pewnym okresie, najczęściej określanym jako rok bazowy...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt

Do góry