Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  NIEREZYDENT

  N. są:

  1) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu;

  2) znajdujące się za granicą oddziały...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

  Zaliczane są do tzw. lokacyjnych inwestycji rzeczowych lub inaczej - inwestycji niefinansowych. Definiowane są najczęściej jako „nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku lub też oba te elementy), które właściciel lub korzystający w trybie umowy leasingu  finansowego traktuje jako źródło...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /7 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIF

  Warszawski Indeks Giełdowy Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Miejscem ustalania indeksu jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (WGPW). Indeks będący indeksem cenowym funduszy inwestycyjnych służy ustaleniu wartości rynkowej akcji uzyskanych z wymiany jednego Powszechnego Świadectwa Udziałowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKKEI

  Indeks giełdowy giełdy tokijskiej. Do 1985 r. indeks ten określany był jako Nikkei Dow Jones Average, zaś obecna nazwa indeksu brzmi Nikkei 225 Share Average. Liczony jest jako średnia arytmetyczna prosta kursów akcji 225 wybranych spółek notowanych na giełdzie w pierwszej sekcji. Oprócz tego indeksu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY

  Są to zadeklarowane, lecz niewniesione kwoty na poczet kapitału podstawowego, korygujące wykazywaną w wartości nominalnej wysokość kapitału podstawowego do równowartości rzeczywiście wniesionych wkładów kapitałowych. Obowiązujące regulacje prawne dopuszczają wystąpienie takiej kategorii.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARODOWY BANK POLSKI

  Pełni od 1945 r. funkcje centralnego banku państwa. Od 1989 r. wykonuje je w warunkach tworzącej się w Polsce gospodarki rynkowej (ustawa o NBP). Oznacza to, że funkcje NBP polegają na pełnieniu roli banku państwa, banku emisyjnego i banku banków. Sprawowanie funkcji banku państwa polega na: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI

  Termin używany w rachunkowości jednostki wynikający ze stosowania zasady memoriałowej i kontynuacji działania. N. to równowartość środków pieniężnych należnych przedsiębiorstwu od jego dłużników. N. wyrażają prawo otrzymania od osób prawnych i fizycznych środków pieniężnych lub innych aktywów  w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI BANKOWE

  Powstają z tytułu złożonych lokat w innych bankach, udzielonych kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, zrealizowanych gwarancji i poręczeń lub innych tytułów związanych z podstawową działalnością banku. Poza tym banki posiadają należności wynikające z gospodarki własnej banku od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI NORMALNE

  Należności, w przypadku których opóźnienie w spłatach kapitału lub odsetek nie przekracza miesiąca (z tytułu pożyczek i kredytów detalicznych udzielonych osobom fizycznym - 6 miesięcy; stosuje się tylko to kryterium) oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw co do terminowej spłaty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEŻNOŚCI POD OBSERWACJĄ

  Należności, w przypadku których opóźnienie w spłatach kapitału lub odsetek przekracza miesiąc, ale nie przekracza 3 miesięcy, oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw, jednak ze względu na ryzyko regionu, kraju, branży, grupy klientów, grupy produktów lub innych ustalonych przez bank...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt

Do góry