Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZAPISY W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM

  Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zapisów księgowych (zdarzeń), jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku powinien umożliwiać ich jednoznaczne powiązanie z dowodami księgowymi oraz z zapisami w księdze głównej i księgach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD BUDŻETOWY

  Jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych lub uzyskanych dotacji.

  Państwowe z.b. mogą być tworzone, łączone, przekształcane lub likwidowane przez ministrów, kierowników urzędów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZORCOWY PLAN KONT BANKÓW

  Usystematyzowane zestawienie nazw i numerów kont księgi głównej, przeznaczonych do ewidencjonowania aktywów (majątku), pasywów (kapitałów, środków ich finansowania) i zachodzących w nich zmian. W.p.k.b. w Polsce określa rozporządzeniem minister właściwy do spraw finansów publicznych. Plan ten nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁADOWY PLAN KONT

  Ustawa o rachunkowości nakłada na każdą jednostkę, do której stosuje się jej przepisy, wiele obowiązków i obliguje do realizowania zawartych w niej ustaleń. Jednym z takich obowiązków jest posiadanie przez jednostkę dokumentacji księgowej, która powinna zawierać m.in. zakładowy plan kont, który - gdy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /9 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE DANYCH

  Znaczenie problemu zabezpieczenia danych wynika z faktu, że zmiana pojedynczych danych może spowodować nieobliczalne skutki w przedsiębiorstwie. Istnieją pewne podstawowe reguły dotyczące organizacji pracy:

  1) każdy z użytkowników powinien mieć własne hasło, które powinno być tylko jemu znane;

  2)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKUMULOWANA AMORTYZACJA

  Umorzenie, wartościowo określony stopień zużycia amortyzowanych obiektów majątku trwałego (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) na daną datę. Z.a. jest sumą bieżących stawek amortyzacyjnych obiektu za okres od daty rozpoczęcia umarzania do momentu ustalania z.a. Z.a. jest ujemną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE KREDYTU

  Działanie banku zmierzające do zapewnienia zwrotu zaciągniętego kredytu przez kredytobiorcę przez ustanowienie w umowie kredytowej konkretnej formy z. przewidzianej prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym. Ustanowienie z.k. ma na celu umożliwienie lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, objęte odrębnym reżimem prawnym określonym w ustawie z 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych. Regulacja prawna z.p. stanowi formę kontroli zawierania umów o roboty i dostawy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /24 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZACHOWANIE KAPITAŁU

  Doktryna (polityka) mówiąca o takim sposobie gospodarowania, który w każdym przypadku zapewnia utrzymanie stałego poziomu kapitału własnego, a dokładniej - zapewnia, aby jego wartość nie zmniejszała się. Jest to szczególnie problematyczne w warunkach inflacji. Stąd pojęcie z.k. używane jest w bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPIS KSIĘGOWY

  Każda operacja gospodarcza wprowadzona do ksiąg rachunkowych. Z.k. w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych za pomocą komputera należy stosować właściwe procedury i środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt

Do góry