Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  OBLIGACJE KOMUNALNE

  Obligacje samorządowe, długoterminowe papiery wartościowe o charakterze dłużnym emitowane przez samorządy lokalne. Charakteryzuje je mniejsza płynność w porównaniu z obligacjami rządowymi. Ich ceny potrafią oscylować w szerokim przedziale, w zależności od stanu rynku. Zaliczane są co najmniej do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA

  Obligacje rządowe, obligacje skarbowe, są papierami wartościowymi niezabezpieczonymi. Oznacza to, że jedyną gwarancją wypłaty należności inwestorowi jest autorytet państwa. Obligacje takie uważane są za pozbawione ryzyka niewypłacalności, ponieważ rząd może sterować przychodami państwa za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOŚNIK DANYCH

  Standardowy materiał do utrwalania sygnałów niosących symbole. Na ogół n.d. dzieli się według materialnej postaci sygnałów na: tradycyjne, papierowe i maszynowe, magnetyczne, optyczne, elektroniczne i biologiczne.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO

  Polega na zmniejszeniu zysku brutto (lub zwiększeniu straty brutto) z tytułu podatku dochodowego oraz innych, wynikających z przepisów, płatności.

  Rozbieżności między prawem bilansowym a prawem podatkowym powodują, że ustalony w rachunkowości wynik brutto nie jest równoważny dochodowi podlegającemu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOŚNIKI KOSZTÓW

  Są to przejściowe lub docelowe (ostateczne) działania, przedmioty, efekty działalności gospodarczej lub działania, którym można w trakcie realizacji procedur rachunku kosztów przyporządkować (na które można odnieść) odpowiednio pogrupowane elementy kosztów własnych działalności przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /27 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOTA KSIĘGOWA

  Nota materiałowa, dowód księgowy wystawiony przez dział księgowości, który służy dokumentowaniu zapisów księgowych niemających odzwierciedlenia w operacjach gospodarczych. N.k. wysyła się m.in. kontrahentom zalegającym z płatnościami za dostarczony towar lub wykonane usługi, podaje się w niej kwotę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

  Otrzymują podatnicy na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników. Nadanie NIP następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego urzędu skarbowego. Posiadanie NIP przez podatnika  jest obowiązkowe i dlatego jest on zobowiązany do wystąpienia do właściwego rzeczowo i miejscowo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY I WZORCE RACHUNKOWOŚCI

  Konieczność ciągłego dostosowywania się jednostki gospodarczej i jej otoczenia do gry rynkowej wymusza dostarczanie przez rachunkowość informacji finansowych wieloaspektowych, dokładnych i czytelnych dla ich użytkowników. Prowadzi to do ciągle doskonalonego normowania podstawowych zasad funkcjonowania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY OSTROŻNOŚCIOWE

  Regulacje prawne mające na celu ograniczenie możliwości podejmowania przez banki nadmiernego ryzyka, a w konsekwencji zapewnienie bezpieczeństwa wkładów oszczędnościowych i innych środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Regulacje te dotyczą różnych obszarów działania banku, określają minimalne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEPODZIELONY WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH

  Kwota zysku z lat ubiegłych, który nie został podzielony, lub kwota niepokrytej straty. Wygospodarowany przez jednostkę w roku obrotowym zysk netto podlega w następnym roku podziałowi, a strata powinna zostać pokryta z kapitału zapasowego lub, jeśli przepisy na to pozwalają, z kapitału rezerwowego (po...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry