Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Zasada podwójnego księgowania

  Podwójne księgowanie polega na tym, że zdarzenie gospodarcze wycenione w jednostkach pieniężnych, rejestrujemy na jednym koncie po stronie Winien, a na drugim po stronie Ma. Zasadę podwójnego księgowania, można realizować albo w formie tradycyjnej na kontach albo w formie zapisu macierzowego.

  Zapis...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe formy konta

  1. konta jednostronne (drabinkowe): po zapisaniu każdej operacji oblicza się aktualny stan danego składnika. Nie ma tu podziału konta na część służącą do rejestracji operacji zwiększających i operacji zmniejszających stan składnika. Ten sposób prowadzenia zapisu stosowany jest tylko wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto i zasady jego funkcjonowania

  Definicja konto jest to dwustronna tabela (rachunek), która służy w rachunkowości, ale i w innych naukach ekonomicznych do rejestracji, planowania i bilansowania przeci2wstawnie skierowanych strumieni, tj. przychodów (zwiększeń) lub rozchodów (zmniejszeń) odpowiednio sklasyfikowanych obiektów majątkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans

  Pierwszym teoretykiem, który sklasyfikował zdarzenia w 4 podstawowe grupy na przełomie XIX i XX w. Był J.F. Schar:

  1. operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko po stronie aktywów, jeden składnik aktywów zwiększa się, a drugi zmniejsza się o wartość operacji. Np. wpłata gotówki z kasy do banku lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady sporządzania bilansu

  1. Zasada jasności: polega na tym, aby poprzez właściwą klasyfikację pozycji bilansowych oraz odpowiednią ich szczegółowość umożliwić odbiorcom informacji jak największą czytelność bilansu. Konstrukcja bilansów w Polsce jest ustalona w załącznikach do ustawy o rachunkowości z 29.09.1994r.

  2...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość finansowa a zarządcza

  Rachunkowość finansowa jest to system informacyjny w przedsiębiorstwie (podmiocie gospodarczym), który dostarcza dane liczbowe do określenia jego kondycji finansowej. Rachunkowość finansowa prowadzi się według standardowych wymagań, określanych z reguły przez przepisy prawne, sprawozdawczość finansowa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne ujęcie rachunkowości

  W małych przedsiębiorstwach występuje z reguły rachunkowość retrospektywna, natomiast w przedsiębiorstwach średnich i dużych zintegrowana rachunkowość retro i prospektywna.

  Rachunkowość retrospektywną można traktować jako system deterministyczny, gdyż poszczególne jej elementy można ustalić z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycyjne ujęcie rachunkowości

  Rachunkowość jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji gospodarczej. Stanowi ona system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażanych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczególnych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja płac i rozrachunków z pracownikami

  Wynagrodzenie brutto jest pomniejszane o potrącenia. Wyróżnia się potrącenia obowiązkoweoraz dobrowolne. Do potrąceń obowiązkowych zalicza się składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych oraz potrącenia z tytułów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczanie i kalkulacja kosztów działalności produkcyjnej

  Kalkulacja - jest to ustalenie kosztu jednostkowego wytworzonego produktu, dostarczenie informacji o wysokości poniesionych kosztów, oraz o wysokości poszczególnych kosztów w całości.

  Układ kalkulacyjny kosztów:

  Materiały bezpośrednie

  Wynagrodzenia bezpośrednie

  Inne koszty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /582

  praca w formacie txt

Do góry