Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega standaryzacja w zespołowych indeksach cen i ilości?

  Standaryzacja inaczej eliminacja współczynników polega na przyjęciu stałego poziomu jednego z dwóch czynników – cen lub ilości - w przypadku agregatowego indeksu wartości, tzn. dla indeksu cen ustala się (unieruchamia) poziom ilości wszystkich artykułów, a dla indeksu ilości ustala (unieruchamia) się...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie indeksy nazywamy zespołowymi (agregatowymi) indeksami dynamiki wielkości absolutnych?

  Indeksy agregatowe to miary dynamiki, które stosuje się do kategorii będących niejednorodnym agregatem, składającym się z różnych składników. Najczęściej indeksy te liczone są w celu wyodrębnienia ze zmian w czasie, wartości pewnego agregatu, wpływu zmian ilościowych oraz zmian cen.

  Rozróżniamy 3...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką średnią stosujemy do oceny średniego tempa zmian zjawiska jednorodnego w czasie?

  Do oceny średniego tempa zmian zjawiska jednorodnego w czasie stosujemy średnią geometryczną indeksów łańcuchowych. Wynik podajemy po pomnożeniu przez 100 w %. Średnia geometryczna mieści się między najmniejszym a największym z indeksów indywidualnych.

  Tempo zmian informuje, o ile % poziom zjawiska w...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie miary stosujemy do badania dynamiki szeregu czasowego? W jakich jednostkach wyrażają się te miary?

  Miary dynamiki szeregu czasowego:

  - przyrosty: absolutne(bezwzględne) i względne (stosunkowe): mogą być dodatnie lub ujemne; obydwie miary dzielą się na jednopodstawowe i łańcuchowe;

  - przyrost Δ>0 oznacza wzrost (większą wartość)

  - przyrost Δ<0 oznacza spadek (mniejszą wartość)

  Przyrosty...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie rodzaje szeregów czasowych wyróżniamy, czym one się charakteryzują?

  - szereg czasowy okresów (strumieni) – jednostkami czasu są krótsze lub dłuższe przedziały czasowe (okresy) np. lata, kwartały, miesiące

  - szereg czasowy momentów (stanów) – poziom zjawiska badany jest w ściśle określonym momencie, np. określonych dniach, miesiącach, godzinach...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest szereg czasowy?

  Szeregi czasowe są podstawą analizy zmian poziomu zjawiska w czasie.

  Szeregiem czasowym (dynamicznym) nazywamy ciąg wartości badanego zjawiska obserwowanego w kolejnych jednostkach czasu (t,yt) t= 1,2, ..., n lub t=0,1,2, ..., n zaś yt oznacza wielkość badanego zjawiska w jednostce czasu t. W szeregach...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podzielność pionowa kont

  Pionowy podział konta polega na wyodrębnianiu z jednej strony konta dzielonego określonej części zapisów i przeniesieniu ich na konto powstałe w wyniku dzielenia.

  Podział pionowy stosowany jest:

  1. w celu uzyskania większej przejrzystości zapisów na kontach;

  2. gdy ewidencję danego składnika majątku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podzielność pozioma kont

  Poziomy podział konta polega na wprowadzeniu do ewidencji określonego przedmiotu w miejsce dotychczas stosowanego jednego konta, dwóch lub większej liczby kont bardziej szczegółowych. Wydziela się z konta podlegającego podziałowi zapisy debetowe i kredytowe (czyli z obu stron konta), dotyczące określonych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych

  Strata nadzwyczajna powstaje głównie w wyniku działania siły wyższej i oznacza zniszczenie wartości materialnych, czyli w wypadku straty nadzwyczajnej nie uzyskujemy żadnego efektu. Jest to efektywna utrata części kapitału własnego.

  Zyski nadzwyczajne powstają przez uzyskanie dochodu bez poniesienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola inwentaryzacji w bilansie rocznym

  Inwentaryzacja ma istotny wpływ na poprawność rachunku bilansowego. Polega ona bowiem na konfrontacji danych księgowych o majątku i kapitałach jednostki gospodarczej z ich stanem faktycznym. Istotnym elementem procesu inwentaryzacji są czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego stanu składników...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt

Do góry