Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  OPUST

  Zniżka, upust cenowy, jest obniżką ceny sprzedaży, przyznawaną nabywcy z różnych tytułów. O. od ceny może być przyznawany z tytułu zakupu większej ilości produktów, szybkiego terminu płatności, dostarczenia gorszej jakości bądź mniejszej ilości produktów. Jednostki gospodarcze stosują...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ KOMPUTERA

  Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna jest podręcznym magazynem chwilowo przechowywanych danych, charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu liczonym w nanosekundach. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA INFORMATYCZNEGO SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI

  Projektowanie systemu, organizowanie rachunkowości w środowisku informatycznym, to synergiczne spajanie składników środowiska informatycznego rachunkowości z częściami systemu rachunkowości, następujące przez dobór i łączenie tych składników z częściami systemu rachunkowości w toku budowania i.s.r...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /13 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

  Realizują zadania państwa wyodrębnione z budżetu. W świetle ustawy o finansach publicznych p.f.c. jest fundusz ustawowo powołany, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. P.f.c. może działać jako osoba prawna lub stanowić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI

  Polega na działaniu zmierzającym do logicznego i skutecznego powiązania ze sobą wszystkich czynności oraz środków technicznych związanych z ewidencją stanu majątkowego przedsiębiorstwa z dokumentacją, ewidencją i przetwarzaniem operacji gospodarczych wynikających z jego działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

  To jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które - co do zasady - pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa. P.j.b., uzyskujące dochody z: 1) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej; 2) spadków, zapisów i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPCJE

  Option, rodzaj pochodnych instrumentów finansowych.

  O. kupna, call option (o.k.) jest kontraktem dającym kupującemu o. (option holder) prawo do zakupu (call option) aktywu, zwanego bazowym (underlying asset), na który o. jest wystawiona, i obligującym sprzedającego o., zwanego wystawcą o. (writer), do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGOWEGO

  Związana jest z zajmowanym stanowiskiem i funkcjami pełnionymi w jednostce.

  Odpowiedzialność majątkowa. Jest następstwem szkody majątkowej powstałej w jednostce. Podstawą odpowiedzialności za szkodę może być umowa cywilnoprawna bądź o pracę. Z przepisów art. 471 i 472 k.c. wynika, że księgowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSZKODOWANIA I ŚWIADCZENIA BRUTTO

  Wszystkie koszty ponoszone przez ubezpieczyciela w związku z wywiązywaniem się z umowy ubezpieczenia, to jest w przypadku wystąpienia tzw. wypadku ubezpieczeniowego, czyli skutku ubezpieczanego ryzyka oraz w przypadku innych, wynikających z warunków ubezpieczenia, czynników, które obligują zakład...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

  Rada nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do sprawowania stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków należy ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki, ocena wniosków zarządu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt

Do góry