Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PIENIĄDZ

  Powszechny i stały ekwiwalent towarów; uniwersalny środek wyrażania wartości oraz środek wymiany wszystkich towarów, kategoria społeczna i historyczna. Powstanie p. jako szczególnego towaru, który wyodrębnił się 4-6 tysięcy lat temu, wiązało się z drugim, wielkim społecznym podziałem pracy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  Zestawienie przychodów i kosztów ich uzyskania oraz wyników nadzwyczajnych celem ustalenia wyniku finansowania rocznej działalności firmy.

  P.r.z.s. wykazuje spodziewany wynik na działalności operacyjnej i działalności finansowej oraz wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Przy stosunkowo niewielkich rozmiarach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJE KSIĘGOWYCH W POLSCE

  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce powstało w 1907 r. pod nazwą Związku Buchalterów w Warszawie. Obecnie ma 26 oddziałów w całej Polsce oraz wiele kół i klubów branżowych. W strukturach Stowarzyszenia znajduje się również Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, prowadzący aktywną działalność...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY

  Przez to pojęcie rozumie się nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.

  P.d.p. obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: wyemitowanych papierów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY PODATKOWE

  Stanowią zasadniczy trzon administracji finansowej. Działają na podstawie ustaw podatkowych oraz Ordynacji podatkowej. Organy te są właściwe w sprawach dotyczących ustalania i określania zobowiązań podatkowych, kontroli podatkowej, zabezpieczania, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJE BANKOWE

  Stosunki umowne między bankiem a klientem powiązane z określonymi świadczeniami wzajemnymi; wszystkie rodzaje czynności bankowych, które mogą być wykonywane przez banki. Wyróżnia się następujące rodzaje o.b.: bierne (pasywne), czynne (aktywne), pośredniczące, pozostałe.

  O.b. pasywne to pozyskiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Państwowy fundusz celowy w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Utworzono go na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ma osobowość prawną. Organami Funduszu są rada nadzorcza i zarząd. Natomiast działalność PFRON nadzoruje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY ZATWIERDZAJĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

  Są nimi:

  1) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - zgromadzenie wspólników;

  2) w spółkach akcyjnych - walne zgromadzenie akcjonariuszy;

  3) w przedsiębiorstwach będących własnością lub współwłasnością osób fizycznych oraz w spółkach osobowych - właściciele (współwłaściciele...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

  Czynności poświadczające (atestacyjne) wykonywane przez biegłego rewidenta, tj. czynności, do których z mocy prawa uprawniony jest wyłącznie biegły rewident, kończą się wydaniem na piśmie, w języku polskim, o. wyrażającej ogólne zdanie biegłego rewidenta o rzetelności, tj. zgodności z prawdą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /8 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OVERNIGHT (O/N)

  Określenie dotyczące terminów jednodniowych w operacjach bankowych. Oznacza, że bank pożyczający otrzymuje pieniądze w dniu zawarcia transakcji i zwraca je w następnym dniu roboczym.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt

Do góry