Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PRODUKCJA MONTAŻOWA

  Odmiana produkcji złożonej. Na pierwszym etapie wytwarza się części składowe wyrobu (elementów, podzespołów i zespołów). Na drugim etapie przekazuje się je - wprost lub za pośrednictwem magazynu półfabrykatów - do wydziału montażu, który montuje z nich wyroby gotowe.

  P.m. występuje we wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA SPRZĘŻONA

  Produkcja łączna, produkcja skojarzona, proces produkcyjny, w wyniku którego uzyskuje się z jednego surowca kilka produktów jednocześnie, różniących się cechami zewnętrznymi lub właściwościami użytkowymi, przy czym niemożliwe jest wytworzenie jednego produktu bez innych.

  Do p.s. nie zalicza się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYCJE PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE

  Wszystkie sprawozdawcze pozycje majątkowe i wynikowe przedsiębiorstwa na potrzeby aktualizacji wyceny dzieli się na pieniężne i niepieniężne. Pozycjami pieniężnymi nazywa się te pozycje majątkowe i wynikowe, których wartości są ustalane bezpośrednio w kontrakcie bądź w inny sposób, w ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYSKIWANIE INFORMACJI W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  Funkcja systemu informatycznego rachunkowości (s.i.r.), mająca za zadanie wyszukanie w pamięci zewnętrznej komputera danych potrzebnych do ukształtowania żądanej informacji i poddanie ich działaniu procedur: 1) przetwarzania w celu uzyskania jej elementów i (lub) zredagowania dla nadania wymaganej formy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻYCZKA

  Umowa, na podstawie której dający p., czyli pożyczkodawca, przenosi na własność biorącego, czyli pożyczkobiorcy, określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić przedmiot p., czyli tę samą ilość pieniędzy albo tę samą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻYCZKA PAŃSTWOWA

  Rodzaj nadzwyczajnego dochodu państwa, polegającego na dobrowolnym udostępnieniu mu środków pieniężnych, które po określonym czasie powinny zostać zwrócone pożyczkodawcy wraz z odsetkami. Ekonomiczna istota p.p. polega na zwiększeniu siły nabywczej państwa w momencie zaciągnięcia pożyczki oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO BILANSOWE

  Ogół przepisów, norm prawnych regulujących podstawowe zasady rachunkowości. Poprzez gromadzenie i przetwarzanie danych rachunkowość dostarcza wieloaspektowej informacji o sytuacji jednostki. Informacje te mogą być generowane dla odbiorców z otoczenia jednostki, a także dla odbiorców wewnętrznych. W celu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO DEWIZOWE

  Część systemu prawnego odnoszącego się do uprawnień i obowiązków związanych z obrotem dewizowym. Przepisy p.d. mają z reguły charakter reglamentacyjny, ponieważ zawierają głównie zakazy, nakazy i obowiązki (ograniczenia swobody posiadania i dysponowania wartościami dewizowymi). Celem przepisów p.d...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /10 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURY

  Zbiór algorytmów działań na danych, którymi dysponuje dany system. Pojedyncza p. jest albo specyficznym algorytmem, albo też ich zespołem, kombinacją algorytmów specyficznych i uniwersalnych (takich jak np. algorytm dodawania, który może mieć zastosowanie w różnych p.), zmierzających do realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

  Dział rachunkowości zajmujący się normowaniem prawnym zagadnień rachunkowości poprzez przepisy o zasadach prowadzenia rachunkowości. Rachunkowość stosowana w praktyce sformułowała ogólne zasady prowadzenia podwójnej księgowości, które wykształciły się w XIV i XV w. we włoskich przedsiębiorstwach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 109

  praca w formacie txt

Do góry