Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PRÓBKOWANIE STATYSTYCZNE W REWIZJI FINANSOWEJ

  Wybór próbki może być celowy lub przypadkowy. Celowy polega na określeniu przez biegłego rewidenta, na podstawie zawodowego doświadczenia i dotychczasowych wyników rewizji, kryteriów wyboru jednostek do badania. Jest to postępowanie subiektywne, dlatego też za pominięcie istotnego błędu czy celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKTY ROLNICZE

  Aktywa biologiczne należące do gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego i wyceniane w momencie ich zbioru lub pozyskiwania (MSR nr 41). Pozyskiwanie p.r. dotyczy jedynie zwierząt znajdujących się w hodowli lub chowie.

  W celu dokonania wyceny p.r. po zbiorach lub ich pozyskaniu należy wykorzystywać MSR nr...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY BUDŻETU

  Państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych pochodzą: ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG RENTOWNOŚCI

  Określany analitycznie punkt krytyczny (graniczny) informujący o tym, jakie rozmiary sprzedaży - przy danych cenach i kosztach - mogą pozwolić na osiągnięcie przychodów pokrywających ponoszone koszty własne. Wzrost sprzedaży powyżej p.r. prowadzi do osiągania rosnącego zysku, natomiast spadek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMESA KREDYTOWA

  Przyrzeczenie udzielenia kredytu na określony cel, w określonych warunkach i w określonym czasie, pod warunkiem że ubiegający się o kredyt dopełni ściśle określonych formalności lub przedłoży wymagane dokumenty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ

  Typowe formuły stosowane w analizie progu rentowności dotyczą produkcji i sprzedaży jednego wyrobu lub całej sprzedaży niezależnie od liczebności asortymentu. W odniesieniu do jednego produktu można stosować analizę progu rentowności w ujęciu ilościowym i wartościowym. Przy dużej liczbie produktów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSPEKT EMISYJNY

  Dokument wymagany przy ubieganiu się o uzyskanie zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu przez emitenta lub wprowadzającego. Wniosek w tej sprawie składa się za pośrednictwem domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA POMOCNICZA

  Produkcja wyrobów, robót i usług wykonywana w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych (wydziałach pomocniczych), przeznaczonych do zużycia wewnątrz jednostki gospodarczej, a niekiedy również na sprzedaż.

  Wyodrębnienie danej komórki organizacyjnej w ewidencji księgowej i traktowanie jej jako odrębnego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /16 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURY KONSOLIDACYJNE

  Obejmują czynności organizacyjno-dokumentacyjne oraz obliczeniowe związane ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych, tj. sprawozdań grup kapitałowych. P.k. wiążą się w szczególności z przystosowaniem sprawozdań podmiotów z grupy kapitałowej do wymagań wynikających z istoty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA ZŁOŻONA

  Może występować w dwóch odmianach: 1) surowce przechodzą przez kolejne fazy (procesy) produkcji (np. przemysł hutniczy, syntezy chemicznej, włókienniczy); 2) surowce przetwarza się w równoległych procesach przerobu, otrzymując w efekcie części wyrobu gotowego (elementy, podzespoły, zespoły), które...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt

Do góry