Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY NOSTRO

  Rachunek banku A prowadzony przez bank B, patrząc z punktu widzenia banku A, czyli rachunek prowadzony przez inny bank. Rachunek nostro dla danego banku prowadzić może bank centralny lub inny bank, zwany bankiem korespondentem.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  P. obejmujące dwa segmenty działalności jednostki, tj. przychody podstawowej działalności operacyjnej oraz przychody pozostałej działalności operacyjnej (pozostałe przychody operacyjne).

  Do przychodów podstawowej działalności operacyjnej zalicza się należne lub uzyskane kwoty pieniężne z tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT KALKULACJI

  Wyrażona za pomocą odpowiedniej miary, którą stanowi liczba jednostek kalkulacyjnych, ilość produktów pracy uwzględniana w procedurze ustalenia jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego, półfabrykatu lub usługi. Przedmiotem kalkulacji mogą być także planowane przedsięwzięcia czy też inne, poza...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZJA

  Wynagrodzenie za pośrednictwo, czynności handlowe, świadczenie usług. P. ustalana jest z reguły w procentach od określonej wartości, np. obrotu, wartości zawartej transakcji. P. występują w handlu, usługach, bankach, ubezpieczeniach, turystyce, na giełdach i w innych dziedzinach życia gospodarczego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA BIOLOGICZNA

  Zmiany jakościowe lub ilościowe aktywów biologicznych, ujęcie procesów wzrostu produkcji roślinnej, prokreacji, umniejszenia wartości (degradacji) itp. (MSR nr 41). Konsekwencją p.b. jest zmiana aktywów biologicznych w wyniku wzrostu roślin uprawnych, zwierząt znajdujących się w hodowli lub chowie. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZJE I OPŁATY BANKOWE

  Wynagrodzenie za czynności bankowe, ustalone w przypadku p. z reguły procentowo w stosunku do kwoty będącej przedmiotem czynności bankowej (ale także do określonej wartości - procentowo, a powyżej kwotowo lub odwrotnie), zaś w przypadku opłat jako sumy zryczałtowane, których wysokość nie jest zależna...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE

  Są wynikiem nieuprawnionej ingerencji i zagrożenia bezpieczeństwa systemu informatycznego przez intruzów, w czym specjalizują się zwłaszcza hakerzy i krakerzy. Są to wysokiej klasy programiści, którzy łamią bariery dostępu do systemów informatycznych, co jest przestępstwem. Mając dostęp do zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZORIUM BUDŻETOWE

  Plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe państwa na określoną część roku. Przygotowywany jest wówczas, gdy w ustawowym terminie nie może być przedstawiony projekt ustawy budżetowej. P.b. traci moc z chwilą uchwalenia i ogłoszenia ustawy budżetowej. W przypadku uchwalenia ustawy o p.b...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKTY NIEZAKOŃCZONE

  Półprodukty (półfabrykaty) i produkty w toku (produkcja niezakończona).

  Półfabrykaty to produkty pracy, które przeszły przez określone etapy procesu produkcyjnego, przy których zakończono pewne operacje technologiczne, ale nie podjęto dalszych. Występują one głównie w tych jednostkach, w których proces...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY

  Termin używany w rachunkowości w dwóch znaczeniach. W pierwszym, p. to powstanie korzyści ekonomicznych w jednostce w postaci wpływu lub innego zwiększenia wartości aktywów bądź zmniejszenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadziły do wzrostu kapitału własnego w inny sposób niż wniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 697

  praca w formacie txt

Do góry