Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Przychody ze statutowej działalności jednostki gospodarczej, do której prowadzenia jednostka została powołana. Działalność statutowa podmiotu może polegać na obrocie towarami, produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych, świadczeniu usług lub na połączeniu tych działalności; zatem p.p.d.o. to należne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT

  Opust od ceny sprzedaży przyznawany najczęściej z tytułu zakupu większej ilości produktów. Czasami może być udzielany na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem przez nabywcę produktu do dalszej odprzedaży, np. paczkowaniem, sortowaniem lub na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych w imieniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Są pośrednio związane z podstawową działalnością operacyjną jednostki. Powstają niejako przy okazji prowadzenia tej działalności, nie wynikają z operacji finansowych oraz nie mają charakteru nadzwyczajnego. Zgodnie z zasadą memoriałową oraz zasadą ostrożnej wyceny w księgach rachunkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY

  Zapisy dokonywane w księgach rachunkowych banku wynikające ze zmian w stanie środków przysługujących jednej ze stron umowy rachunku względem drugiej, będących efektem czynności bankowych.

  R.b. są otwierane na podstawie pisemnej umowy zawartej między bankiem a posiadaczem rachunku w oparciu o przepisy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

  Należne lub uzyskane kwoty pieniężne od odbiorców z tytułu sprzedaży różnych składników majątkowych oraz świadczenia usług i wykonania robót, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy. P.s. nie jest równoznaczny, zgodnie z zasadą memoriałową, z wpływem środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY BIEŻĄCY

  Podstawowy rodzaj rachunku prowadzony dla jednostek wykonujących działalność gospodarczą. Służy on do gromadzenia chwilowo wolnych środków oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z innymi podmiotami. Podmiot gospodarczy ma swobodę dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku w każdym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW

  Należne lub otrzymane kwoty pieniężne z tytułu sprzedaży materiałów, pomniejszone o podatek od towarów i usług. Jednostka nabywa materiały w celu ich zużycia w działalności operacyjnej, jednak w uzasadnionych przypadkach może je sprzedać, np. w celu pozbycia się zapasów nieprawidłowych (nadmiernych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY LORO

  Rachunek banku A prowadzony przez bank B, patrząc z punktu widzenia banku B, czyli czyjś rachunek prowadzony przez bank. Rachunki loro mogą być prowadzone zarówno dla banków krajowych, jak i zagranicznych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

  Należne lub otrzymane kwoty pieniężne od odbiorcy z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, wykonanych robót i usług, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy oraz opusty. Wielkość tego przychodu ustala się, mnożąc ilość sprzedanych produktów przez jednostkową cenę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY FINANSOWE

  P. realizowane z operacji finansowych. Jednostka może osiągać przychody finansowe z następujących źródeł:

  1) dywidendy i udziały w zyskach;

  2) odsetki, w szczególności: a) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, b) odsetki od udzielonych pożyczek, c) odsetki od dłużnych papierów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt

Do góry