Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY OSZCZĘDNOŚCIOWY

  Służy do gromadzenia oszczędności osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. R.b.o. nie może być wykorzystywany przez jego posiadaczy do przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. R.b.o. może być...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW RZECZYWISTYCH

  Rachunek kosztów prowadzony w trybie ex post. W rachunku tym wszystkie składniki kosztów własnych produktów są mierzone w wielkościach rzeczywiście poniesionych w okresie obrachunkowym. Oznacza to, że całość kosztów faktycznie poniesionych w danym okresie rozlicza się na produkty wytworzone w tym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY

  Rachunek służący do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych dotyczących określonego obszaru działalności jednostki (np. działalności socjalnej, inwestycyjnej) lub też służący ułatwieniu rozliczeń z podmiotami mającymi rachunki w innych miejscowościach w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH

  Odmiana rachunku kosztów wzorcowych, w którym rolę wzorców kosztowych pełnią koszty standardowe. Koszty standardowe są kosztami z góry ustalonymi, wynikającymi z opracowanych norm zużycia czynników produkcji oraz stałych cen i stawek, a w przypadku kosztów pośrednich z odpowiednich narzutów tych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW

  W literaturze przedmiotu, aktach normatywnych i praktyce r.k. nie jest jednoznacznie definiowany i interpretowany. Określenie r.k. zależy w dużym stopniu od tego, czy jest on przedstawiany z mikroekonomicznego, czy makroekonomicznego punktu widzenia, a także od jego zakresu i zadań. Wprawdzie przeważa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /19 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH

  System rachunku kosztów ukierunkowanych na zarządzanie kosztami w warunkach konkurencji na rynku. Znalazł on zastosowanie w przedsiębiorstwach japońskich, głównie w przedsiębiorstwach o produkcji montażowej.

  R.k.d. koncentruje się na kalkulacji kosztów jednostkowych nowych produktów. Rachunek ten dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /5 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ

  Activity-Based Costing, ABC, jest nowoczesnym systemem rachunku kosztów wykorzystywanym w zarządzaniu opartym na działaniach. Zarządzanie tego rodzaju (Activity-Based Management, ABM) zakłada, że sprawność przebiegu całego procesu gospodarczego zależy od sprawności przebiegu cząstkowych działań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /13 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW

  Przychody rejestrowane w jednostkach handlowych, które nabywają towary w celu dalszej odprzedaży. Do towarów zaliczane są także produkty wytworzone przez jednostkę i sprzedawane we własnej sieci sklepów. Wielkość tego przychodu wynika z przemnożenia ilości sprzedanych towarów przez ich jednostkową cenę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY NETTO

  Należne lub uzyskane kwoty pieniężne z tytułu sprzedaży skorygowane o podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz inne zmniejszenia i zwiększenia, tj. udzielone opusty, uznane reklamacje, korekty błędów, należne dopłaty, dotacje. Antonimem p.n. jest przychód brutto, ustalany jako iloczyn...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYGOTOWANIE DANYCH W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  Dane dotyczące zdarzeń gospodarczych podlegają rejestracji w księgach rachunkowych, przy czym moment stwierdzenia ich zaistnienia i pomiary muszą być odpowiednio udokumentowane. Ta podstawowa zasada rachunkowości wymaga respektowania również w informatycznych systemach rachunkowości. Technicznym sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 899

  praca w formacie txt

Do góry