Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

  System informacyjny zorientowany na potrzeby informacyjne kierownictwa jednostki. Kadra zarządzająca wykorzystuje dane płynące z systemu rachunkowości do podejmowania decyzji długo- i krótkookresowych, jak również do wspomagania procesów kontroli oraz przeprowadzania różnego rodzaju prospektywnych analiz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURATOR

  Zakład ubezpieczeń prowadzący za stosownym zezwoleniem działalność reasekuracyjną, polegającą na zobowiązaniu się wobec innych zakładów ubezpieczeń (za ustaloną prowizją i składką) do finansowego partycypowania w skutkach grup ryzyka przyjętych przez te zakłady do ochrony ubezpieczeniowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ

  Organ NBP, który ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przekłada je do wiadomości Sejmowi oraz sporządza i składa Sejmowi sprawozdanie z wykonywania założeń polityki pieniężnej. Na podstawie założeń polityki pieniężnej RPP ustala m.in. wysokość stóp procentowych NBP, zasady i stopy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

  Stanowią integralną część ustroju administracji publicznej w Polsce. Powołane zostały do nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych: jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

  Dokument sporządzany przez biegłego rewidenta, zazwyczaj podbudowujący i uzupełniający opinię o podlegających sprawdzeniu danych finansowych oraz ewentualnych informacjach słownych (zawartych np. w rocznym sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych, z których dane te zaczerpnięto). R. (wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /12 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAPORT KASOWY

  Raport służący do ewidencji obrotów gotówkowych. Częstotliwość sporządzania r.k. i przekazywania ich do komórki księgowości określa kierownik jednostki we własnym zakresie, uwzględniając warunki wewnętrzne i potrzeby kontroli. R.k. muszą obejmować operacje kasowe dokonywane w danym dniu, lecz mogą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

  Rozwój rachunkowości rolnej odbywał się w tempie wolniejszym niż rachunkowości jednostek handlowych i przemysłowych. Do czynników hamujących ten rozwój należy zaliczyć przede wszystkim: 1) charakter naturalny gospodarki rolnej, polegający na wewnętrznym zaopatrywaniu się w wiele materiałów służących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /8 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ SPOŁECZNA

  Rachunkowość gospodarki narodowej, makrorachunkowość (social accounting, macro-accounting), rodzaj statystyki gospodarczej, model badań w dziedzinie równowagi ogólnej. Przedstawiając obraz gospodarki narodowej, r.s. wykorzystuje elementy metodologiczne rachunkowości jednostkowej, np. konto, zapis księgowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ

  Pojęcie wieloznaczne, szczególny system informacyjny, międzynarodowy język biznesu (rachunek ekonomiczny polegający na porównywaniu kosztów z efektami) lub system pomiaru działalności gospodarczej.

  Treść i zakres pojęcia r. zmieniały się wraz z rozwojem gospodarczym świata i poszczególnych krajów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /14 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

  Obejmuje swoim zakresem operacje w zakresie kasowej faktycznej realizacji wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz wszelkie zdarzenia gospodarcze powstałe w toku wykonywania budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa samorządowego). Na system rachunkowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /4 463

  praca w formacie txt

Do góry