Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  REZERWY JAWNE

  Nakazane przepisami prawa bilansowego i uwidocznione w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych wszelkie rezerwy na zobowiązania, koszty i straty oraz na utratę wartości aktywów i rezerwy kapitałowe. Powinny one - zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 37 - „stanowić najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWA NA ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

  Odroczony podatek, nadwyżka księgowego podatku dochodowego nad wielkością bieżącego zobowiązania podatkowego. Nadwyżka taka występuje wówczas, kiedy dochód do opodatkowania jest niższy od księgowego zysku brutto. Utworzenie r.o.p.d. powoduje, że w księgach rachunkowych jednostki pojawia się - oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWA NA RYZYKO OGÓLNE

  Rezerwa tworzona w celu pokrycia niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej. Podstawą jej tworzenia jest kwota niespłaconych kredytów i pożyczek pieniężnych, pomniejszona o kwotę kredytów i pożyczek pieniężnych, zakwalifikowanych (w oparciu o odrębne przepisy) do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY

  Równowartość zatrzymanej („odłożonej”) w przedsiębiorstwie części wygospodarowanych aktywów z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych zobowiązań, kosztów i strat. To wygospodarowanie oznacza zmniejszenie zysku do podziału lub obciążenie równowartością r. wyniku brutto. R. nigdy nie mogą uszczuplić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /11 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY CELOWE

  Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banku, rezerwy, które tworzą banki na ekspozycje kredytowe, czyli bilansowe należności z tytułu kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, czeków i weksli, zrealizowanych gwarancji, innych wierzytelności i odsetek o podobnym charakterze oraz udzielone...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REMONTY

  Czynności mające na celu przywrócenie właściwości środka trwałego utraconych w wyniku jego użytkowania. R. mogą zatem tylko odtwarzać utracone parametry techniczne, użytkowe oraz wygląd, bez zmiany dotychczasowych funkcji remontowanego składnika.

  R. mogą być także połączone z pracami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETROCESJA

  Odstąpienie części lub całości ryzyka bądź grupy ryzyk, przyjętych przez reasekuratora od cedenta do reasekuracji, innemu reasekuratorowi. Zakład odstępujący ryzyko w drodze r. nazywany jest retrocedentem, a zakład przyjmujący udziały do r. określany jest mianem retrocesjonariusza. Retrocesja stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURACJA

  Przyjęcie do ochrony przez jeden zakład ubezpieczeń ryzyka ubezpieczonego w innym zakładzie ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń odstępujący ryzyko zwany jest reasekurowanym lub cedentem, a zakład ubezpieczeń przyjmujący ryzyko do reasekuracji zwany jest reasekuratorem lub cesjonariuszem. Ryzyko oddawane do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /4 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURACJA BIERNA

  Odstąpienie przez danego ubezpieczyciela innemu ubezpieczycielowi części lub całości ryzyka (lub grupy ryzyka określonego rodzaju) przyjętego przez niego do ubezpieczenia. Ubezpieczyciel odstępujący ryzyko nazywany jest cedentem, reasekurowanym lub reasekuratorem biernym. Ubezpieczyciel przyjmujący ryzyko...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURACJA CZYNNA

  Pośrednia działalność ubezpieczeniowa, przejęcie przez danego ubezpieczyciela części lub całości ryzyka (lub grupy ryzyka określonego rodzaju) ubezpieczonego u innego ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel przyjmujący ryzyko do reasekuracji nazywany jest cesjonariuszem, reasekuratorem czynnym bądź po prostu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt

Do góry