Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest model ekonomiczny?

   

  Modele teoretyczne to konstrukcje myślowe mające na celu wyjaśnienie obserwowanych zjawisk. Służą do wyizolowania badanych zjawisk, po to aby wyraziście ujawniły się badane zależności.

  Teoretyczny model ekonomiczny składa się z pewnej liczby założeń, w których:

  a) odrzuca się pewne zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teoria ekonomiczna?

   

  Teorią ekonomiczną nazywamy zbiór twierdzeń wyjaśniających zjawiska i procesy ekonomiczne ujmowane w modelu ekonomicznym.

  Nie każdy jednak zbiór twierdzeń jest teorią naukową, która musi mieć następujące cechy: zgodność z obserwacjami, niesprzeczność logiczna, płodność poznawcza, prostota i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów ważniejsze trudności myślenia ekonomicznego

   

  1) Zdarzenia gospodarcze są sprzężone zwrotnie.

  2) To, co jest prawdziwe w mikroskali, nie musi być prawdziwe w makroskali.

  3) Częste uleganie złudzeniu, że w danej sytuacji występują zależności przyczynowo-skutkowe.

  4) Subiektywizm i stereotypowość badającego.

  5) Mierzenie zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega metoda indukcyjna, a na czym metoda dedukcyjna?

   

  Metoda indukcyjna polega na empirycznym badaniu pewnej klasy zjawisk i formułowaniu na jego podstawie hipotez. Metody tej nie stosuje się już raczej w mikroekonomii, gdyż dziedzina ta jest zbyt skomplikowana.

  Metoda dedukcyjna polega na dedukcyjnym wnioskowaniu i odkrywaniu zależności z modelu o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co stanowi kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną?

   

  Kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną są sądy.

  Jeśli ekonomia zajmuje się tylko wyjaśnianiem zjawisk, zachowań i procesów gospodarczych, to określa się ją jako pozytywną. Jeżeli zaś wydaje sądy i formułuje zdania o powinnościach, to ma charakter normatywny.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają sądy oceniające w ekonomii?

   

  Sądy oceniające w ekonomii:

  a) o wartości etycznej - orzekają, że jakiś czyn, zjawisko gospodarcze lub cały system ma wartość dodatnią lub ujemną; są to sądy a priori;

  b) o słuszności - orzekają, czy co konkretny czyn spowodował i czy był w danej sytuacji najlepszy z możliwych;

  c) o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się mikroekonomia, a czym makroekonomia?

   

  Mikroekonomia zajmuje się badaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w poszczególnych obszarach gospodarki, obserwowanych i wyjaśnianych z punktu widzenia działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów gospodarczych: nabywców, konsumentów, sprzedawców i producentów.

  Makroekonomia zajmuje...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest pochodzenie nazwy ekonomia?

   

  Stworzył ją Arystoteles. Pochodzi ze złożenia dwóch greckich słów: oikos (gospodarstwo domowe) i nomos (prawo). Oznaczała, że ekonomia jest wiedzą o działalności w oikosie, dającą się ująć w postaci praw naukowych.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się ekonomia?

   

  Celem ekonomii jest poznanie rzeczywistości gospodarczej, opisanie jej i wyjaśnienie przyczyn i natury zjawisk oraz procesów zachodzących w gospodarce rynkowej, w których podmiotem jest człowiek.

  Za podstawowy problem badawczy uważa się pytanie o sposób dokonywania wyborów ekonomicznych przez uczestników...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności?

   

  Gospodarczy charakter działalności ludzi jest jednym z wielu jej aspektów, choć czasem może mieć znaczenie pierwszoplanowe (praca najemna, własna firma).

  Gospodarowanie jest procesem historycznym i w różnych okresach na pierwszy plan wybijały się inne pytania, w zależności od sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Sambor Dodano /15.02.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt

Do góry