Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

  Nazywane często rezerwami na ryzyko gospodarcze lub rezerwami na koszty, zobowiązania i straty. R.z. są - obok rezerw na odroczone podatki - normowane Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Według nich są one oszacowanymi zobowiązaniami, których „wysokość lub termin zapłaty są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZCHODY BUDŻETU

  Przeciwieństwo otrzymanych przychodów, obejmują: spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe, a także udzielone pożyczki.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY OBOWIĄZKOWE

  Jeden z podstawowych instrumentów ograniczania aktywności kredytowej banków oraz zwiększania bezpieczeństwa ich płynności finansowej. Bank centralny, nakładając na banki komercyjne obowiązek przetrzymywania na swoich rachunkach bieżących lub rachunkach rezerwy obowiązkowej w banku centralnym, a w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZDZIELCZY RACHUNEK KOSZTÓW

  Z punktu widzenia sposobu pomiaru, gromadzenia i prezentowania kosztów można wyróżnić dwa sposoby przeprowadzania rachunku kosztów: zbiorczy i rozdzielczy. Sposób zbiorczy - stosowany w tradycyjnym rachunku kosztów - polega na ewidencjonowaniu i wykazywaniu poszczególnych składników kosztu wytworzenia w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /10 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY W BANKU

  Rezerwy mające na celu zapewnienie prowadzenia bezpiecznej działalności przez banki, które narażone są na wiele rodzajów ryzyka wynikających zarówno z działalności własnej, jak i otoczenia. Poziom rezerw odzwierciedla sytuację banku, a także aktualną politykę organów nadzoru w stosunku do banków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

  Forma rozliczeń pieniężnych dokonywana w postaci zapisów na kontach rozliczających się podmiotów. R.b. przeprowadzane są za pośrednictwem i pod kontrolą banku, polegają na realizacji przez bank zleceń płatniczych klientów, tj. przemieszczaniu określonej kwoty z rachunku bankowego dłużnika na rachunek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY KAPITAŁOWE Z KONSOLIDACJI

  Pozycja w pasywach skonsolidowanego bilansu (bilansu grupy kapitałowej) obejmująca sumę tzw. ujemnych różnic konsolidacyjnych lub „niedopłat” konsolidacyjnych, które są określane w trakcie procedur konsolidacyjnych w odniesieniu do jednostek z grupy kapitałowej włączanych do sprawozdawczości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY NA NALEŻNOŚCI

  Kategoria tzw. rezerw niebilansowych, inaczej zwanych korektami wartości. Oznacza to, że należności wycenia się na datę bilansu w kwocie do otrzymania, ale z zachowaniem zasady ostrożności.

  Prawo bilansowe nakazuje aktualizować należności: od dłużników postawionych w stan likwidacji (z wyłączeniem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /3 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY NA RESTRUKTURYZACJĘ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Specyficzne rezerwy na zobowiązania związane z tym, że restrukturyzacja działalności przedsiębiorstwa obarczona jest znacznym ryzykiem i niepewnością i wymaga szacowania tego ryzyka i tworzenia odpowiednich r.r.

  Szacowanie wysokości r.r. powinno uwzględniać tylko wydatki i zobowiązania związane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /4 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY CICHE

  Rezerwy które nie figurują w księgach rachunkowych ani w sprawozdaniach finansowych. Powstają na skutek: 1) przestrzegania zasady ostrożności przy wycenie składników majątkowych; 2) wyceny szacunkowej rezerw jawnych; 3) posiadania przez jednostkę tzw. nieewidencjonowanych aktywów. R.c. to dla...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt

Do góry