Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

  R.m.p. obejmujące w szczególności następujące tytuły: równowartość otrzymanych lub należnych od innych jednostek środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości np. z tytułu umowy najmu obejmującej okres dłuższy niż jeden okres sprawozdawczy; środki pieniężne otrzymane na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK KAPITAŁOWY

  W najszerszym rozumieniu, stosowanym niekiedy w nauce ekonomii, r.k. jest definiowany jako mechanizm zamiany oszczędności (kapitału) na inwestycje i w tym znaczeniu jest on utożsamiany z rynkiem finansowym. Jednak w nauce finansów r.k. traktowany jest na ogół jako jedna z dwóch najistotniejszych (obok rynku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /5 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA PLANOWE

  Forma bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych realizowanych za pomocą polecenia przelewu, związana z regulowaniem zobowiązań z tytułu periodycznych świadczeń w ustalonych umową okresach i sumach bez względu na wartość dostarczonych towarów, wykonywanych robót lub usług, czyli według planu. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

  Część rynku kapitałowego obejmująca transakcje na lokacyjnych papierach wartościowych związane z przemieszczaniem się kapitałów pomiędzy jednostkami dysponującymi nadwyżkami środków finansowych i chcącymi je zainwestować oraz jednostkami odczuwającymi niedobór tych środków. Jednostkom posiadającym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIE KOSZTÓW SPRZEDAŻY W ROLNICTWIE

  Do kosztów związanych ze sprzedażą przyjmuje się prowizje dealerów i brokerów, opłaty na rzecz agencji regulacyjnych i giełd towarowych oraz podatku transportowego i ceł (MSR nr 41). Do kosztów związanych ze sprzedażą nie zalicza się kosztów transportu i pozostałych kosztów związanych z wprowadzaniem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK PIENIĘŻNY

  W najszerszym ujęciu jest to ta sfera gospodarki, w której spotykają się popyt oraz podaż pieniądza. Dlatego niekiedy twierdzi się, iż w takim ujęciu właściwsze byłoby stosowanie terminu rynek pieniądza. W nauce finansów jednak r.p. to, obok rynku kapitałowego, główny segment rynku finansowego, na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZYDENT

  R. są:

  1) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, czyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) osoby prawne mające siedzibę (miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej) w kraju;

  3) inne podmioty mające siedzibę w kraju...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROK OBROTOWY

  Rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. R.o. lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego r.o., to można...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROK PODATKOWY

  Rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwy urząd skarbowy w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku kalendarzowego - wówczas rokiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSZCZENIA REGRESOWE

  Kategoria związana z działalnością zakładów ubezpieczeń. Jest to nabyte przez zakład ubezpieczeń, na podstawie przepisów prawa, prawo do żądania od osoby odpowiedzialnej za zaistnienie szkody partycypowania w kosztach wypłaconych z tego tytułu odszkodowań.

  Kwota praw do regresów, przy zachowaniu zasad...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt

Do góry