Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Badanie wykonalności projektu

  Charakterystyka

  Badanie wykonalności projektu to faza, do której przystępujemy po sporządzeniu listy potrzeb przygotowywanego projektu. Wykonalność bada się wykorzystując tzw. ograniczenia, które są tym, co limituje zakres projektu.

  Należy spojrzeć na ograniczenia:

  Techniczne - ustalić bieżące...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /2 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrypt dłużny

  Charakterystyka

  Skrypt dłużny - określany również jako dowód długu, to dokument opatrony podpisem osoby zaciągającej dług stwierdzający istnienie zobowiązania na określoną kwotę.Dokument ten powinien być w całości sporządzony odręcznie przez składającego podpis lub też zawierać notę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automotywacja

  Automotywacja sprowadza się do motywowania samego siebie. Jest to swego rodzaju pobudzanie samego siebie do podejmowania określonego działania. Aby mówić o motywacji należy zapoznać się z istotą samej motywacji.

  do pracy|Motywacja odnosi się do sfery psychicznej człowieka ma charakter wewnętrzny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /4 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interesariusze

  Charakterystyka

  Interesariusze (ang. stakeholders) - są to osoby lub inne organizacje, które uczestniczą w tworzeniu projektu (biorą czynny udział w jego realizacji) lub są bezpośrednio zainteresowane wynikami jego wdrożenia. Interesariusze mogą wywierać wpływ na daną organizację.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnożnik turystyczny

  Wprowadzenie

  Turystyka, jako źródło przepływu pieniędzy w regionach turystycznych stanowi również zjawisko ekonomiczne. Podróżujący turyści kształtują wielkość i strukturę popytu, jako konsumenci różnorodnych dóbr i usług, są źródłem dochodu narodowego, powodują zwiększenie wpływów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczowy majątek obrotowy

  Charakterystyka

  Rzeczowy majątek obrotowy jest częścią majątku obrotowego, czyli takiego, którego zasoby są zużywane w okresie do 1 roku lub w jednym cyklu gospodarczym. Rzeczowy majątek obrotowy można podzielić na dwie grupy:

  zakupiony u zewnętrznego kontrahenta - materiały i towary, wytworzone...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.02.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kognitywna teoria przedsiębiorstwa

  Ogólna charakterystyka

  Autorem kognitywnej teorii przedsiębiorstwa jest H.Simon. Według tej teorii przedsiębiorstwo jest organizacją tworzoną przez ludzkie decyzje, uwarunkowane zdolnościami poznawczymi oraz decyzyjnymi człowieka. Przedsiębiorstwo jako organizacja kreowana przez człowieka nie jest w...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluczowe czynniki sukcesu

  Charakterystyka

  Analiza kluczowych czynników sukcesu to metoda służąca do analizy zasobów oraz umiejętności analizowanego przedsiębiorstwa. Głównym założeniem jest tu wyszczególnienie najważniejszych kryteriów dla analizowanego przedsiębiorstwa. Metoda oparta o zasadzie 20-80 gdzie około 20%...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /3 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawdopodobieństwo warunkowe

  Prawdopodobieństwo warunkowe

  Rozważmy dwa zdarzenia losowe Ai B, przy czym niech P(B)0.<br

  Prawdopodobieństwo warunkowe jest to prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A gdy wiadomo, że zaszło zdarzenie B.<br

  Jest ono oznaczane symbolem p(A\B)<br

  i wyraża się wzorem

  <centerp(A \ B)= <math\frac{p\left(A\cap...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /5 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki iloczynu skalarnego

  Opis

  Wskaźniki iloczynu skalarnego są wykorzystywane do oceny syntetycznej firmy, a określają stopień osiągnięcia parametrów wzorcowych (normatywnych lub postulatywnych). Występują one w postaci zwykłej (A1) i ważonej (A2), a należą do przedziału obustronnie domkniętego od 0 do 1. Należy zwrócić...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt

Do góry