Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  RYNEK WTÓRNY

  Część rynku papierów wartościowych obejmująca transakcje kupna-sprzedaży między inwestorami. Na rynku tym kapitał przepływa jedynie pomiędzy inwestorami, nie trafia natomiast do emitenta papierów wartościowych. Transakcje na r.w. mogą przynieść korzyści bądź straty inwestorom, nie wpływają...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRACHUNKI MIĘDZYBANKOWE I MIĘDZYODDZIAŁOWE

  Rozrachunki związane z przeprowadzaniem rozliczeń pieniężnych między posiadaczami rachunków w jednostkach organizacyjnych różnych banków (r. międzybankowe) albo w różnych jednostkach tego samego banku (r. międzyoddziałowe).

  R. międzybankowe związane są z przemieszczaniem środków pieniężnych w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA GOTÓWKOWE

  Forma bankowych rozliczeń pieniężnych realizowana za pomocą pieniądza gotówkowego, czyli banknotów i monet krajowych lub zagranicznych oraz czeków gotówkowych. R.g. mogą być przeprowadzane bezpośrednio między dłużnikiem i wierzycielem lub za pośrednictwem banku.

  Bezpośrednie r.g. odbywają się w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK PIERWOTNY

  Część rynku papierów wartościowych obejmująca proponowane do nabycia serie papierów wartościowych wyemitowane przez emitentów w celu uzyskania kapitałów długoterminowych. Emitent może sam zająć się ich rozprowadzaniem lub też może zlecić to subemitentowi. W czasie emisji publicznej wszyscy inwestorzy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE KURSOWE

  Przyczyną powstawania r.k. jest obowiązek - przed dokonaniem zapisu w księgach rachunkowych - przeliczenia operacji wyrażonych w walutach obcych na walutę polską za pomocą różnych, określonych przepisami, kursów walut. R.k. są więc wynikiem zmienności w czasie kursów walut. Wyrażone w walutach obcych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /9 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE

  Pojęcie to określa oszacowaną wartość wliczaną w koszty bieżącego okresu niepotwierdzoną dokumentem upoważniającym do dokonania wydatku. Tworzenie r.m.k.b. w praktyce wynika z przestrzegania zasady współmierności merytorycznej i czasowej kosztów i przychodów w procedurze ustalania wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK POZAGIEŁDOWY

  Część wtórnego rynku papierów wartościowych; w odniesieniu do r.p. nie można mówić, tak jak w przypadku giełdy, o jednym miejscu, w którym odbywają się transakcje papierami wartościowymi.

  Zawieranie transakcji na r.p. następuje przy użyciu łączy telefonicznych, sieci komputerowych bądź innych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE KURSOWE NIEZREALIZOWANE

  Różnice kursowe memoriałowe, różnice ustalone i zaksięgowane na koniec roku obrotowego dotyczące stanów zagranicznych środków pieniężnych i papierów długo- i krótkoterminowych, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz nierozliczonych stanów rozrachunków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE

  Są konsekwencją stosowania w rachunkowości zasady współmierności kosztów i przychodów. Nakazuje ona porównywanie poniesionych w danym okresie kosztów z uzyskiwanymi na skutek ich poniesienia przychodami. Ze względu na to, iż pewne wydatki poniesione w danym okresie sprawozdawczym nie zawsze są kosztem tego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK FINANSOWY

  Rynek zapewniający przepływ wolnych środków pieniężnych od podmiotów posiadających ich nadmiar do tych jednostek, które na realizację własnych planów inwestycyjnych potrzebują dopływu kapitału z zewnątrz. R.f. spełnia istotne funkcje w gospodarce, a mianowicie: a) zapewnia efektywną alokację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 755

  praca w formacie txt

Do góry