Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Leasing

  Charakterystyka

  Leasing wywodzi się od angielskiego słowa lease oznaczającego w dosłownym znaczeniu "wziąć, oddać w dzierżawę". Słownik wyrazów obcych PWN tłumaczy słowo leasing następująco: "jest to wyrażenie ekonomiczne oznaczające formę dzierżawy maszyn, urządzeń, środków transportu, a...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /5 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje rozwijające się

  Charakterystyka

  Kraje rozwijające się - termin polityczno-ideologiczny określający państwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, "biedne Południe".

  Geneza terminu

  Termin "kraje rozwijające się" wywodzi się z pojęcia "krajów słabo rozwiniętych", które pojawiło się niemal równolegle do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez partycypację

  Charakterystyka

  Zarządzanie przez partycypację (uczestniczące) jest jedną z technik motywacyjnych mającą na celu zaktywizowanie podwładnych i realizację potrzeb wyższego rzędu. Pracownik jest włączony do procesu zarządzania i ma wpływ na podejmowane decyzje. Partycypacja pracownicza może mieć...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywa trwałe

  Charakterystyka

  Aktywa trwałe to te składniki majątku przedsiębiorstwa, które będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok, są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Aktywa trwałe obejmują pięć grup:

  wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /3 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewaga komparatywna

  Przewaga komparatywna

  Przewaga komparatywna (przewaga względna) przewaga uzyskana poprzez zdolność do produkowania wyrobu po niższym koszcie, niż jest w stanie robić to konkurent. To samo dotyczy gospodarki światowej. Każdy kraj powinien produkować i eksportować te dobra, które wytwarza najbardziej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprywatyzacja

  Reprywatyzacja to ,,przyznawanie świadczeń majątkowych byłym właścicielom mienia znacjonalizowanego z naruszeniem prawa, za które uważa się:

  Faktyczne przejęcie mienia nie objętego przepisami nacjonalizacyjnymi. Przejecie mienia objętego przepisami nacjonalizacyjnymi, jeśli za mienie to nie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /3 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziomy wykorzystania zasobów wiedzy

  Charakterystyka

  W pracy M.H. Boisota pojawia się koncepcja przestrzeni informacyjnej wiedzy, w której przedstawione są 3 poziomy charakteryzujące możliwości wykorzystania zasobów wiedzy przedsiębiorstwa (1998, s.65).

  Wyodrębnia on trzy aspekty funkcjonalne związane z wykorzystaniem wiedzy w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzytelność

  Pojęcie

  Regulacje dotyczące wierzytelności znajdują się w Księdze Trzeciej Kodeksu Cywilnego, zatutułowanej Zobowiązania.

  Według artykułu 353 tej ustawy, zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Zgodnie z nim...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.03.2012 Znaków /6 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgromadzenie wspólników

  Charakterystyka

  Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z o.o. Tworzą je wszyscy wspólnicy spółki. Uregulowane jest przepisami art. 227-254 k.s.h. Główną funkcją Zgromadzenia jest podejmowanie uchwał w czasie obrad w sprawach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych oraz akcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.03.2012 Znaków /6 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reizm

  Charakterystyka

  Reizm - pojęcie stworzone przez Tadeusza Kotarbińskiego w 1929 r . Twórca rozróżnia dwa rodzaje reizmu:

  Reizm ontologiczny

  Ontologiczna teza reizmu zakłada, że istnieją tylko rzeczy i są one jedynymi indywiduami, z czego wynika jednoznacznie, że nie istnieją byty abstrakcyjne takie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.03.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt

Do góry