Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ZNACZĄCY WPŁYW NA INNĄ JEDNOSTKĘ

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono niemającą znamion sprawowania kontroli lub sprawowania współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału lub pokrycia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ

  Służy do sprawdzenia poprawności i kompletności księgowań oraz pozwala na wykrycie błędów księgowych i rachunkowych, które naruszają zasadę podwójnego zapisu.

  Zasada podwójnego zapisu jest konsekwencją metody bilansowej ujmowania majątku, z czego wynikają następujące równości sald i obrotów: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

  Przyjęte przez bank na okres co najmniej 5 lat środki pieniężne, które zgodnie z zawartą umową nie mogą być wcześniej wycofane z banku (chyba że Komisja Nadzoru Bankowego wyrazi zgodę na wcześniejszy zwrot), a w razie likwidacji lub upadłości banku będą podlegały zwrotowi w ostatniej kolejności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTA ZASADA BANKOWA

  Podstawa reguła określająca wymóg zabezpieczenia płynności finansowej banków komercyjnych. Reguła ta zakłada konieczność przestrzegania powiązań i zgodności odpowiednich składników pasywów i aktywów bilansu banku co do ich terminów i kwot. Wynika z niej, iż kredyt, jakiego może udzielić bank bez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

  Credit capacity, ogólne określenie zdolności kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego lub wnioskowanego kredytu wraz z należnymi odsetkami w ustalonym umownie terminie. Stopień tej zdolności determinują w dużej mierze poziom płynności finansowej oraz struktura składników aktywów i pasywów w bilansie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ZARZĄDZANIU

  Zastosowanie s.s.i. sprowadza się głównie do: 1) identyfikacji wzorców zachowań giełdy papierów wartościowych (śledzenie indeksu giełdowego, dywersyfikacja portfela akcji, prognozowanie trendów giełdowych); 2) oceny ryzyka kredytowego; 3) modelowania operacji na rynku walutowym; 4) informowania o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Realizowana jest przez stosowanie jednolitych zasad klasyfikacji dochodów i wydatków publicznych oraz stosowanie jednolitych zasad rachunkowości i sprawozdawczości przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPISY W PORZĄDKU SYSTEMATYCZNYM

  Ujęte są na kontach księgi głównej. Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organami zatwierdzającymi sprawozdania finansowe są: 1) w spółkach akcyjnych (także i Skarbu Państwa) - zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy; 2) w spółkach z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA WSPÓŁMIERNOŚCI MERYTORYCZNEJ I CZASOWEJ KOSZTÓW I PRZYCHODÓW

  Matching principle, przestrzegana jest w procedurze liczenia wyniku finansowego. Zakłada ona merytoryczną i czasową zgodność kosztów, strat nadzwyczajnych i podobnych kategorii wynikowych z przychodami, zyskami nadzwyczajnymi i podobnymi kategoriami wynikowymi uwzględnianymi w obliczeniach wyniku finansowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 473

  praca w formacie txt

Do góry