Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Sprawozdanie finansowe odnoszące się do grupy kapitałowej i powstające w drodze łączenia sprawozdań finansowych pojedynczych podmiotów wchodzących w skład tej grupy. Łączenie to wymaga przeprowadzenia określonych procedur konsolidacyjnych wymagających zastosowania odpowiednich metod konsolidacji i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEĆ KOMPUTEROWA

  Sieć teledacyjna, sieć transmisyjna, system telekomunikacyjny, połączenia komputerów lub innych urządzeń pozwalające na wymianę danych lub dzielenie zasobów, takich jak moce obliczeniowe, oprogramowanie, usługi urządzeń wejścia/wyjścia; system pozwalający na wymianę informacji pomiędzy co najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /7 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

  Wymagany prawem bilansowym zestaw informacji wynikający z ksiąg rachunkowych zakładu ubezpieczeń przedstawiony w ściśle określony w prawie bilansowym sposób, specyficzny dla działalności ubezpieczeniowej i odzwierciedlający jego sytuację majątkową, finansową i rentowność w celu oceny wypłacalności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKONTO

  Jest to procentowy opust od ceny udzielany z tytułu płatności gotówką lub spłaty należności przed ustalonym terminem. W dokumentach dotyczących zawieranej transakcji s. przedstawiane jest w formie skrótowej, np. 3/15 net 40, co oznacza, że w przypadku spłaty należności w ciągu 15 dni od daty zawarcia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKANER

  Urządzenie do automatycznego przenoszenia obrazów z papieru na komputer. Istnieje wiele rodzajów s., różnią się formatem, rozdzielczością, szybkością działania, niezawodnością działania i jakością produktów skanowania.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Raport zarządu przedsiębiorstwa, niektóre jednostki mają ustawowy obowiązek sporządzania, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, również i s.d.p. w roku obrotowym. Obowiązek ten spoczywa na zarządach: spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, grup kapitałowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMORZĄD TERYTORIALNY

  Wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej i wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Korzysta on ze względnej niezależności od innych części...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /21 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO PŁYNNOŚCI

  Możliwość niedysponowania gotówką, gdy jest ona potrzebna na pokrycie wypłat depozytów oraz sprostanie popytowi na kredyt. Oznacza więc niezdolność do pełnego i terminowego regulowania zobowiązań płatniczych, a w konsekwencji konieczność sięgania po dodatkowe środki (przez zwiększanie pasywów lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHEMATY BLOKOWE

  Narzędzie prezentacji algorytmów. S.b. są narzędziem stosunkowo prostym, przeznaczonym przede wszystkim do prezentacji kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Dzięki prostym zasadom ich budowy oraz możliwej pewnej elastyczności zapisów pozwalają na łatwą konstrukcję i prezentację każdego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

  Ryzyko odsetkowe, niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku. Związane jest ono z określoną polityką kształtowania stóp oprocentowania aktywów i pasywów banku oraz z jednostkowymi decyzjami dotyczącymi oprocentowania kredytu lub depozytu. Poziom i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 924

  praca w formacie txt

Do góry