Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Akwizytor

  Osoba zajmująca się —> sprzedażą osobistą produktów; handlowiec; pracownikzewnętrznych służb sprzedażowych przedsiębiorstwa. A. jest specjalnie przygo-towanym pod względem cech osobistych i zawodowych przedstawicielem firmy,którego zadaniem jest poszukiwanie i obsługa klientów oraz utrzymywanie z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENT HANDLOWY

  Osoba fizyczna lub wyodrębnione —> przedsiębiorstwo realizujące w imieniuprzedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego lub usługowego odpowiedni zakresfunkcji sprzedażowych (pełnomocnictw) na rynku krajowym lub międzynarodo-wym. A.h. występuje z reguły jako przedstawiciel firmy pośredniczący w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza abc

  Metoda porządkowania i grupowania elementów analizowanych zbiorów z punk-tu widzenia ich znaczenia w osiąganiu określonego celu. Nazwa metody wynikaz właściwej jej procedury postępowania, która zmierza do wyłonienia trzechpodzbiorów oznaczonych literami: A, B i C, przy czym podzbiór A ma naj-większe, a...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGENT PRODUCENTA

  —> Pośrednik hurtowy, który pracuje na rzecz pewnej liczby producentów, oferując do sprzedaży ich niekonkurencyjne (komplementarne) produkty na określonym obszarze sprzedaży. A.p. nie ma tytułu własności sprzedawanych towarów, pobiera tylko prowizję za ogół spełnianych funkcji na rzecz każdego  z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  analiza czynnikowa

  Zespół metod statystycznych pozwalających na redukcję dużej liczby skorelowa-nych cech do znacznie mniejszej liczby niezależnych czynników głównych.Podstawowym założeniem a.c. jest podział całkowitej —> wariancji na trzy części:część związaną z działaniem czynników „obcych" (wariancja wspólna)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agent w handlu zagranicznym

  Osoba prawna lub fizyczna mająca siedzibę za granicą, która w imieniu i na ra-chunek zleceniodawcy pośredniczy w zawieraniu —» transakcji handlowychi współdziała w ich realizacji. Z reguły pomiędzy a. a zleceniodawcą jestzawierana formalna umowa agencyjna, w której ustala się wysokość prowizji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dyskryminacji

  Metoda określania najbardziej istotnych zmiennych wpływających na zróż-nicowanie obiektów w obrębie poszczególnych grup. Zmienna zależna w a.d. jestzmienną klasyfikacyjną mierzoną na —> skali nominalnej, natomiast zmienneniezależne — zwykle na —> skali przedziałowej. Jeśli jakiekolwiek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aida

  Model w -»psychologii reklamy, który obrazuje cztery zasadnicze etapykontaktu potencjalnego nabywcy z reklamą. A. jest skrótem angielskich słów:Attention, Interest, Desire, Action, oznaczających: zwrócenie uwagi, wzbudzeniezainteresowania, chęć (życzenie) zakupu i zakup (akcja, działanie). Formułę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA KONKURENCJI

  Dziedzina badań strategicznych przedsiębiorstwa dotycząca analizy jego otocze-nia konkurencyjnego (przemysłowego, sektorowego), czyli rynku jednego produ-ktu lub grupy produktów o podobnym znaczeniu. Opiera się na założeniuwystępowania trzech grup cech charakterystycznych tego otoczenia: jego struk-tury...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AlDCAS

  Model w —> psychologii reklamy, który obrazuje oddziaływanie reklamy i fazypostępowania nabywcy na rynku. A. jest skrótem angielskich słów: Attention,Interest, Desire, Conviction, Action, Satisfaction, oznaczających: zwrócenieuwagi, wzbudzenie zainteresowania, chęć (życzenie), przekonanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt

Do góry