Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  BAZA DANYCH

  Zbiór wzajemnie powiązanych -> danych o takiej organizacji, która pozwalawybierać d. w dowolnych przekrojach i łączyć je w różne struktury bezuprzedniego sortowania, w celu bezpośredniego udzielania informacji lubdalszego przetwarzania niezależnie od programów wykorzystujących te d...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE OPERACYJNE

  Cele konkretyzujące ustalenia strategiczne dotyczące długofalowych aspiracjii dążeń przedsiębiorstwa w odniesieniu do warunków i możliwości ich realizacjiw najbliższej przyszłości (do 1 roku). Co. stanowią zasadniczy element planówoperacyjnych, będących podstawowym narzędziem kierowania bieżącą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audymetr

  Urządzenie elektroniczne służące do pomiaru stopnia oglądalności programówtelewizyjnych w gospodarstwach domowych. A. umożliwia ocenę wielkościi struktury audytorium telewizyjnego, poznanie preferowanych stacji i pro-gramów, określenie czasu i pory największej oglądalności itp. Informacjeuzyskane za...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA SYTUACJI MARKETINGOWEJ

  Pierwsza faza procesu kształtowania —> koncepcji marketingowej funkcjonowa-nia i rozwoju przedsiębiorstwa, mająca na celu rozpoznanie bieżącego i przewidy-wanego układu czynników wpływających na decyzje dotyczące celów i —» strate-gii marketingowej przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia a.s.m. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcja

  Rodzaj publicznego —> przetargu, w czasie którego sprzedający może za swójtowar uzyskać najwyższą w danych warunkach —> cenę. Przedmiotem —» handluna a. są towary, których nie da się ujednolicić, wystandaryzować i dlatego niemożna ich kupować bez dokładnego obejrzenia. Transakcje na a. mogą...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ

  Ocena aktualnego stanu i kierunków zmian zewnętrznych czynników kształ-tujących potencjalne możliwości działania przedsiębiorstwa (—» otoczenie mar-ketingowe), zmierzająca do ustalenia charakteru i rozmiarów przyszłego zapo-trzebowania na określonego rodzaju dobra materialne i usługi oraz warunków...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMAT SPRZEDAŻOWY

  Wrzutowe urządzenie techniczne w formie przestawnej szafy lub gablotyumożliwiające nabycie za określoną gotówkę (w bilonie) popularnych artykułówżywnościowych (porcjowanych i opakowanych), używek, napojów oraz wy-branych artykułów nieżywnościowych powszechnego użytku (standardowych,o powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA WARIANCJI

  Metoda weryfikacji hipotez statystycznych dotyczących porównywania średnichpochodzących z więcej niż dwóch —> prób. Testy a.w. pozwalają na sprawdzenie,czy pewne —> czynniki, którymi można dowolnie manipulować w toku —> eks-perymentu, wywierają wpływ na kształtowanie się średnich wartości bada-nych —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

  Rozpoznanie struktury i mechanizmów określonego rynku zagranicznego orazocena stanu i rozwoju jego elementów. Przedmiotem a.r.z. są potencjalne lubrzeczywiste z.r. zakupu (importowe) i sprzedaży (eksportowe). A.r.z. możnaklasyfikować wg różnych kryteriów, m.in. wg: zakresu przedmiotowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA KONSUMENTA

  Ogół czynności poznawczych, zmierzających do opisania lub wyjaśnienia stanurzeczy i rozpoznania czynników i warunków kształtujących ten stan. B.k. składająsię z następujących czynności: gromadzenia, przetwarzania i analizy informacjidotyczących indywidualnych cech konsumenta, —> zachowań...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /971

  praca w formacie txt

Do góry