Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  CELE PSYCHOGRAFICZNE

  Cele działań promocyjnych wyrażające dążenia przedsiębiorstwa do ukształ-towania określonych proporcji w strukturze potencjalnych nabywców, rozpa-trywanych ze względu na stadium przyswojenia przekazywanych przez firmęinformacji promocyjnych. W typowym przebiegu procesu przyswajania infor-macji wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA PAKIETU

  Cena produktu ustalana w wysokości obejmującej łączną wartość produktupodstawowego i wybranego przez nabywcę oferowanego zestawu elementówwyposażenia dodatkowego i usług. C.p. jest szczególnie popularną formąstosowania —> cen zmiennych w sprzedaży detalicznej dóbr trwałego użytku.Stosuje się też...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele strategiczne

  Podstawowe, długookresowe cele przedsiębiorstwa (organizacji), formułowanena podstawie wyników —» analizy strategicznej, określające jego aspiracjei dążenia jako całości oraz w odniesieniu do poszczególnych funkcjonalnychpodsystemów organizacyjnych (marketingu, produkcji, finansów, zarządzaniapersonelem...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA PODSTAWOWA

  Cena produktu ustalona w wyniku zastosowania określonej —> metody kal-kulowania i oferowana nabywcom w procesie sprzedaży. C.p. jest zamieszczanaw —> cennikach, na metkach towarowych i innych nośnikach informacji, wyko-rzystywanych do obowiązkowego publikowania c. produktów. Służy do ob-liczenia planowanej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena

  Pieniężne wyrażenie wartości towaru, niekiedy częściowe, jeśli są stosowanekombinacje wymiany pieniężnej i niepieniężnej. C. przybiera różne określeniaodpowiadające danemu przedmiotowi wymiany: c, taryfa, opłata, czynsz,honorarium, wstęp, renta, prowizja, premia, odsetki, porto itp. C...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA POSTULOWANA

  Cena, za którą sprzedawca jest gotów sprzedać produkt. C.p. pokrywa sięz —> ceną sprzedaży, gdy transakcja dochodzi do skutku. Może się to wiązać zezmianą zakresu transakcji w zależności od tego, ile produktów w stosunku doprzewidywanej liczby udało się zbyć po tej c. C.p. jest zwykle przyjmowana...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA ELASTYCZNA

  Cena produktu, której wielkość jest kalkulowana przez sprzedawcę w zależnościod umiejętności negocjowania lub siły nabywczej kupującego. Stosowanie c. e.jest jednym ze sposobów —> wdrażania polityki cen w handlu wyrobamijubilerskimi, antykami, samochodami. Ce. są też powszechnie wykorzystywanena ->...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżety gospodarstw domowych

  Wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego publikowane corocznie w for-mie zestawień tabelarycznych. Dostarczają informacji o dochodach i wydatkach,spożyciu ilościowym żywności, warunkach mieszkaniowych, wyposażeniu g.d.w dobra trwałego użytku. Od roku 1993 badaniami objęte są g.d...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZAR

  Miejsce handlu różnymi artykułami, wyposażone w prymitywne urządzeniasprzedażowe — stragany, budki, ławy i stoły, obejmujące place i wyodrębnioneinne części miast. Zazwyczaj —> sprzedaż na wolnym powietrzu lub w halachtargowych prowadzą rolnicy, rzemieślnicy i drobni kupcy oferujący po nis-kich —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASH AND CARRY

  Rodzaj samoobsługowego punktu sprzedaży z pogranicza handlu hurto-wego i detalicznego nastawionego na zaopatrzenie drobnych detalistów, właś-cicieli lokali gastronomicznych, rzemieślników, zakładów żywienia zbioro-wego i innych odbiorców hurtowych, a także odbiorców indywidualnychprowadzących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt

Do góry