Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

  Jednostki i placówki kontynuujące działalność sporządzają sprawozdanie finansowe zwane „bilansem”, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest dzień 31 grudnia. Pozostałe jednostki sporządzają bilans na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zgodnie z zasadami określonymi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Chociaż ma techniczny charakter, jest poprzedzone wieloma działaniami o charakterze merytorycznym. Celem tych działań, określanych mianem czynności przygotowawczych do sporządzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, jest doprowadzenie danych zawartych w księgach rachunkowych do zgodności z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /4 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA NA UDZIALE WŁASNYM

  Składka ubezpieczeniowa pozostająca w dyspozycji zakładu ubezpieczeń po odprowadzeniu dla reasekuratora części składki odpowiadającej przekazanemu do reasekuracji ryzyku.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOT/NEXT (S/N)

  Określenie dotyczące terminów jednodniowych w operacjach bankowych. Oznacza ono, że bank pożyczający otrzymuje pieniądze w drugim dniu po zawarciu transakcji i zwraca je w kolejnym dniu roboczym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA NETTO

  Jest to część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. S.n. jest zwykle tak kalkulowana, aby zawierała w sobie pewien margines bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia niespodziewanie wysokich odszkodowań i świadczeń. Ten...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOWANIE KONTROLI NAD INNĄ JEDNOSTKĄ

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Ustalenie faktu sprawowania kontroli jest ważne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA PRZYPISANA

  Zależy od rodzaju ubezpieczenia (na życie, majątkowe i pozostałe osobowe) oraz od tego, czy okres ubezpieczenia jest określony, czy nie (rozporządzenie Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Dz.U. Nr 218, poz. 2144 ze zm.).

  W ubezpieczeniach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOWANIE WSPÓŁKONTROLI NAD INNĄ JEDNOSTKĄ

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza zdolność jednostki na równi z innymi udziałowcami lub wspólnikami do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki w celu osiągania wspólnych ekonomicznych korzyści z jej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

  Jest to cena, jaką płaci ubezpieczający zakładowi ubezpieczeń za zakupioną usługę ochrony ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń, przyjmując s.u., zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania bądź świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego określonego w umowie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDANIA FINANSOWE WEDŁUG OGÓLNEGO POZIOMU CEN

  Koncepcja aktualizacji wyceny, która odnoszona jest w zasadzie tylko do sprawozdawczości finansowej, a przede wszystkim do rocznego bilansu i sprawozdania wynikowego. Takie sprawozdania mogą stanowić jedynie uzupełnienie sprawozdań sporządzanych tradycyjnie, czyli według wartości historycznych, ale nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 555

  praca w formacie txt

Do góry