Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  CYKL HANDLU DETALICZNEGO

  Kolejność zmian instytucjonalnych rozwiązań w handlu detalicznym oparta naoscylacji, w której rezultacie w następnych fazach powtarzają się wcześniejszetrendy. Jest to jedna z hipotez wyjaśniających prawidłowości oraz warunkidługofalowych zmian instytucjonalnych form handlu. Prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  cena zwyczajowa

  Cena nie zmieniana w długim okresie w wyniku potwierdzonego w praktycezałożenia, że nabywcy niektórych produktów chętniej akceptują ich modyfikacjęniż zmianę c. Gdy rosną koszty wytwarzania, wówczas sprzedawca wykorzystujetańsze komponenty lub zmniejsza ilość (objętość) produktu sprzedawaną podanej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA PSYCHOLOGICZNA

  Cena produktu, która wywiera szczególny efekt psychologiczny, wyrażający sięw jej łatwiejszej akceptacji przez nabywców. Zjawisko to, nie znajdujące częstopełnego i przekonującego objaśnienia, wiąże się ze specyficznym postrzeganiemc. przez nabywców jako: kalkulowanych przez sprzedawcę ze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA MINIMALNA

  Cena określana wg ustawowo ustalonej reguły jej kalkulowania w celu ogranicza-nia praktyk nieuczciwej —> konkurencji cenowej. Sprzedawca jest zobowiązanydo ustalania c. na poziomie pokrywającym koszty wytworzenia i określony(procentowo) zysk. Celem tych działań regulacyjnych jest zapobieganie stosowa-niu —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE POLITYKI CEN

  Określone dążenia sprzedawcy, zmierzające do osiągnięcia zaplanowanej pozycjina rynku oferowanych produktów, których realizacja wymaga zastosowaniaodpowiednich metod ustalania cen. C.p.c. odnoszą się przede wszystkim do:założonej wielkości —> obrotu, oczekiwanej masy zysku lub stopy zysku, utrzyma-

  nia...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA SUGEROWANA

  Cena detaliczna, której wysokość jest ustalana zgodnie z opinią producentadanego produktu, przekazywaną detaliście w postaci —> cenników. C.z. jestformą wpływania na politykę c. wprowadzoną przez handel detaliczny, wykorzy-stywaną przez producentów w krajach, w których ustawowo ograniczo-no —> wiązanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA NAJBLIŻSZEGO SUBSTYTUTU

  —> Cena nabycia produktu oferowanego na rynku, którego cechy i właściwościstanowią podstawę oszacowania pieniężnych kosztów i korzyści związanychz zakupem dobra substytucyjnego, dla którego sprzedawca ustala c. wg wartościekonomicznej dla klienta (—> kalkulowanie cen wg wartości ekonomicznej dlaklienta)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE POZYCYJNE

  Cele związane bezpośrednio z wyznaczaniem pożądanej pozycji przedsiębiorstwana danym rynku. Wyznacznikami pozycji są przede wszystkim: udział w rynku,wskaźniki dystrybucji, przedział cen lub średnia cena oferowanych przez firmęodmian produktu, wskaźniki obrazujące znajomość firmy (produktu)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA USŁUG

  Instrument —> strategii marketingowej, który z jednej strony jest kryteriumwyboru przy nabywaniu u. przez klientów, a z drugiej — czynnikiem okreś-lającym ekonomiczne efekty działalności przedsiębiorstw usługowych. Od-mienność istoty różnych u. sprawia, że używa się różnych określeń c.u., np.:c...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA NISZCZĄCA KONKURENTÓW

  Cena ustalana przez duże firmy, niezależnie od fazy cyklu życia produktu, napoziomie pokrywającym zaledwie koszty własne jego wytworzenia. C.n.k.używana jest jako instrument krótko- lub średniookresowej polityki zwięk-szenia -» udziału w rynku lub wejścia do innego sektora rynku. Jej stosowanie mateż...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt

Do góry