Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  centrum zysku

  Produkty, rodzaje działalności, rynki, które przynoszą przedsiębiorstwom nad-wyżkę finansową w stosunku do poniesionych kosztów i nakładów. Dziękianalizie wykorzystującej pojęcie c.z. można, choć nie bez trudności, wyodrębnićw przedsiębiorstwie/korporacji —» strategiczne jednostki biznesu (SBU)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dagmar

  Model wpływu reklamy na postępowanie nabywcy na rynku. D. jest skrótemangielskich słów: Defining, Advertising, Goals for Measured Advertising Results,oznaczających fazy kontaktu adresata z reklamą; nieświadomości, świadomości,zrozumienia, przekonania i działania. Model ten został opracowany w 1961...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ceny administrowane

  Ceny dominujące na danym rynku, ustalane na podstawie decyzji producentówalbo organów państwowych. Występowanie tej kategorii c. wynika ze wzras-tającej roli dużych firm (oligopoli) oraz wpływu państwa na cenotwórstwo.Przykładem ca. przez państwo są —» cena minimalna, —> cena maksymalnai cena...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA „ZA JAKOŚĆ"

  Cena produktu, której wielkość jest ustalana w nawiązaniu do przekonańnabywców, znajdujących potwierdzenie w praktyce dokonywania zakupów, żewysoka c. odpowiada wysokiej —> jakości produktu, niska c. zaś — niskiejjakości. C.„z.j." stosuje się jako jeden ze sposobów —> wdrażania polityki cen.Znajduje ona...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dealer

  Wyodrębniony podmiot organizacji sprzedaży —> produktów, zawierającyw imieniu dostawcy transakcje kupna-sprzedaży, lecz prowadzący działalnośćgospodarczą na własny rachunek; dystrybutor; kupiec; —> pośrednik. Możewystępować jako osoba fizyczna, spółka lub inny podmiot prawny. Zazwyczajd. jest...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENY PRODUKTÓW ORGANIZACJI NIEZYSKOWYCH

  Ceny —> produktów organizacji niezyskowych wykorzystywane w celu ekonomi-cznej kalkulacji działalności o.n. i ustalane w zależności od przyjętej zasady ichoferowania. Dominującym sposobem postępowania w celu ustalania c.p.o.n.jest —> kalkulowanie cen wg metody „koszt plus". Niekiedy stosuje sięteż —> cenę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA ZA ZESTAW WIELOJEDNOSTKOWY

  Cena pewnej liczby opakowanych razem jednostek danego produktu, ustalana napoziomie, który zapewnia nabywcy niższą —> cenę jednostkową od tej, którązapłaciłby kupując pojedynczą sztukę lub standardowe opakowanie produktu.Stanowi formę udzielania —> rabatu dla finalnych nabywców za zakupioną...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEALER AUTORYZOWANY

  Licencjonowany —> pośrednik w sprzedaży dóbr lub usług, działający na okreś-lonym terenie na podstawie formalnej zgody wydawanej przez producenta.Autoryzacji d. (wydania mu licencji, pełnomocnictwa) dokonuje zainteresowa-ny —> lider kanału dystrybucji na podstawie przyjętej w firmie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ClAG HANDLOWY

  Zespół odrębnych, samodzielnych —> punktów sprzedaży detalicznej oraz placó-wek usługowych o różnej wielkości, zakresie branżowym i formach techniczno--organizacyjnych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, wzdłuż jednejstrony określonej ulicy. W skład c.h. wchodzą tylko te jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  cena zmienna

  Cena produktu, której wielkość jest w założeniu kształtowana odpowiednio dozmian lub różnic w kosztach jego wytwarzania i sprzedaży względnie zmianzachodzących w wielkości popytu konsumpcyjnego. Stosowanie c.z., współcześ-nie powszechnie wykorzystywane, jest rezultatem ustaleń podejmowanychw ramach —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt

Do góry