Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  DOBRA WYŻSZEGO RZĘDU

  Dobra, które zaspokajają bardziej luksusowe potrzeby, tak że w miarę wzrostudochodów jednostki udział wydatków na d.w.rz., w stosunku do ogólnej sumywydatków, wzrasta. D.w.rz. charakteryzują się wysokim stopniem przetworzeniai wysoką jakością. Decyzje o zakupie d.w.rz. zależą w dużym stopniu odczynników...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOM DYSKONTOWY

  Duży sklep z artykułami żywnościowymi i nieżywnościowymi codziennegozakupu, w którym prowadzi się sprzedaż po znacznie obniżonych cenach, główniedzięki maksymalnemu obniżeniu kosztów własnych. Specyficznymi cechamirodziny d.d. (min. —> domy towarowe, —> hipermarkety, —> supermarkety) są:duża...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA NIETRWAŁE

  Konsumpcyjne d. żywnościowe i nieżywnościowe, zużywane w jednym lub kilkuaktach konsumpcji. D.n. dzielą się na d. o stałych preferencjach konsumpcyjnych,które cechuje niska elastyczność popytu (np. mleko, chleb) oraz d. o zmiennychpreferencjach konsumpcyjnych, których zakup zależy w znacznej mierze...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR LOSOWY WIELOFAZOWY

  Jedna z metod —> doboru losowego polegająca na wylosowaniu w pierwszej faziewiększej —> próby losowej, którą poddaje się wstępnym badaniom ankietowym,a następnie w drugiej (lub dalszej) fazie losuje się w obrębie tej samej kategoriijednostek jedną lub więcej mniejszych prób losowych. Ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  decyzje marketingowe

  Decyzje podejmowane przez zarząd przedsiębiorstwa/korporacji w odniesieniudo celów rynkowych oraz w obszarze funkcjonalnym (pionie) marketingu, służąceosiąganiu tych celów. D.m. dzieli się na strategiczne, taktyczne i operacyjne(standardowe). D. strategiczne dotyczą wyboru celów strategicznychoraz —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR LOSOWY WIELOSTOPNIOWY

  Jedna z metod —> doboru losowego polegająca na kolejnym losowaniu zespołówjednostek coraz niższego stopnia powstających z podziału zespołów wyższegostopnia. Najpierw wybiera się —> jednostki losowania pierwszego stopnia składa-jące się z dużych zespołów —> jednostek badania. Następnie jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definiowanie rynku

  Wstępna faza —> analizy sytuacji marketingowej, zmierzająca do sprecyzowaniaprzedmiotu i zakresu analizowanej działalności gospodarczej. Podstawowyschemat d.r. jest oparty na dwuwymiarowym układzie: produkt/rynek. Wymiar„produkt" zawiera elementy wynikające z klasyfikacji produktów lub za-spokajanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  dobór proporcjonalny

  Rodzaj —> doboru losowego warstwowego polegającego na wyborze z każdejwarstwy takiej liczby jednostek, jaka pozostaje w proporcji do liczebności(udziału) tej warstwy w całej —> populacji. Dobór ten ma zaletę „samoważenia",dzięki czemu wyniki dla poszczególnych warstw można do siebie dodawać bezpotrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Detal

  Forma pośrednictwa handlowego pomiędzy producentem a finalnym nabywcądóbr materialnych. Podstawą wyodrębnienia d. jest wielkość jednostkowej partiizakupu (partia konsumpcyjna dostosowana do bieżących —> potrzeb odbiorcówindywidualnych) oraz przeznaczenie sprzedawanych towarów (przeznaczeniekonsumpcyjne)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRA CZĘSTEGO ZAKUPU

  Dobra bardzo często kupowane bez większego zastanowienia, ponieważ ichwłaściwości użytkowe są dobrze znane (np. pieczywo, prasa, proszki do prania).Kupujący pragną je nabywać przy jak najmniejszym wysiłku, tzn. najbliżejmiejsca zamieszkania lub zatrudnienia, w jednej placówce handlowej, przy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt

Do góry