Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Filtry reklamy

  Czynniki, które mogą zniekształcać sens, intencje i zamiary —> emitenta reklamy.F.r. wynikają z nieumiejętności „przełożenia" celów i założeń strategii marketin-gowej na dane hasło reklamowe, niedostosowania reklam zagranicznych dokrajowych uwarunkowań kulturowych, wyboru niewłaściwych — z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKT DEMONSTRACJI

  Dążenie konsumentów do wyróżniania się na tle innych poprzez zakup i użyt-kowanie wybranych produktów i usług. Grupy wzorotwórcze konsumentóww kraju lub za granicą poprzez swoje preferencje i styl życia upowszechnionyprzez środki masowego przekazu lub osobiste obserwacje oddziałują na kształ-towanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksperyment

  Metoda polegająca na badaniu zjawisk wywoływanych przez badającego w kont-rolowanych przez niego warunkach. Istnieją dwa rodzaje e.: laboratoryjny i natu-ralny. E. laboratoryjny jest przeprowadzany w sztucznych warunkach, które mająwpływać modyfikująco na zachowania osoby badanej. Natomiast e. naturalny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja cen

  Postępowanie producentów będące wyrazem zorientowania polityki c. na ma-ksymalizację zysku, polegające na celowym doborze klientów, którym oferuje sięprodukt po c. niższej od oferowanej innym. D.c. wymaga wyszukiwania segmen-tów rynku charakteryzujących się odmienną elastycznością popytu i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja fizyczna

  Działalność zorientowana na osiąganie zysku, która obejmuje planowanie,realizację i kontrolę fizycznego przepływu -> produktów z miejsc ich wy-tworzenia do miejsc ich sprzedaży finalnym nabywcom. Fizyczny przepływproduktów składa się z dwóch podstawowych, powtarzających się na prze-mian (niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja usług

  Instrument -> strategii marketingowej wykorzystywany w celu tworzenia warun-ków realizacji u. dogodnych dla klienta pod względem miejsca, czasu i formy.W strategiach dystrybucji usług wykorzystuje się takie środki, jak —> kanałydystrybucji (bezpośrednie i pośrednie), gęstość i lokalizacja sieci usługowej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrybucja w organizacjach niezyskowych

  Instrument marketingu wykorzystywany w celu wyboru —> kanałów dystrybucjidostępnych i dogodnych dla klientów i -> donatorów organizacji niezyskowych.Opracowanie —> strategii dystrybucji wymaga znajomości cech produktu i ocze-kiwań odbiorców. W odniesieniu do klientów o.n. o wyborze kanałów d.decydują:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostosowywanie polityki cen

  Ustalenia dokonywane przez sprzedawcę odnośnie do zmian c. pod wpływemzmian warunków rynkowych, tj. c. czynników wytwórczych (kosztów), warun-

  ków konkurencji, —> pojemności rynku i —> chłonności rynku. Szczególnym tegowyrazem jest planowanie zmian c. produktu w procesie przechodzenia przezkolejne fazy jego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drug-store

  Sklep wielobranżowy z artykułami i usługami codziennego zakupu, o mieszanejformie obsługi oraz wydłużonym czasie pracy, aż do cyklu całodobowego.Asortyment współczesnych d.-s. obejmuje dodatkowo także artykuły pierwszejpotrzeby: słodycze, artykuły żywnościowe, używki, książki, prasę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika rynku

  Kierunek i intensywność zmian ogólnych rozmiarów popytu na danym rynku,obserwowanych w kolejnych okresach poprzedzających moment dokonywaniaanalizy (d. dotychczasowa) albo prognozowanych dla okresów objętych czaso-wym horyzontem planowania (d. przewidywana). W pomiarze d.r. stosuje sięodpowiednie wskaźniki...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /jagodka Dodano /28.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt

Do góry