Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  konstans promocyjny

  Element kampanii promocyjnej przedsiębiorstwa, względnie trwały w dłuższymokresie, decydujący o identyfikacji i tożsamości tego przedsiębiorstwa. Najważ-niejsze k.p. stanowią: ogólna idea i koncepcja promocji (reklamy), właściwy tylkodanemu przedsiębiorstwu „styl promocji" (np. styl kampanii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLIENT POTENCJALNY

  Osoba fizyczna lub instytucja dotychczas nie dokonująca zakupu w danej firmie,ale będąca obiektem jej penetracji oraz oddziaływań marketingowych. Ogólniek.p. można podzielić na jednostki, które: 1) znają swoje potrzeby i wiedzą, jak jezaspokajać, 2) znają swoje potrzeby, ale nie wiedzą, jak je...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulowanie cen „zbierania śmietanki"

  Ustalanie c. nowego produktu w nawiązaniu do kształtowania się popytu naprodukt nie napotykający w danym czasie na rynku bliskich substytutów. Produktwprowadza się na rynek ustalając wysoką c. początkową, zakładając, że kupią gokonsumenci, którzy zachowują otwartą postawę wobec nowości i są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klient

  Osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcyw transakcjach kupna-sprzedaży dóbr lub usług. Termin ten może być utoż-samiany z „nabywcą" lub „kupującym", ale jest tylko pokrewny w stosunku doterminów ogólniejszych „odbiorca", „kontrahent". Pojęcie to jest jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ KORPORACYJNY

  Typ —> kanału pionowo zintegrowanego dystrybucji, w którym kolejne szczebleprodukcji i obrotu towarowego zostają prawnie, ekonomicznie i organizacyjniepodporządkowane jednemu kierownictwu. K.k. może powstać w wyniku roz-wijania przez producenta działalności handlowej lub przez handlowców działal-ności...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kampania reklamowa

  Proces urzeczywistniania koncepcji reklamowej przedsiębiorstwa. K.r. obejmujeustalenia dotyczące celu reklamy, docelowych grup adresatów i ich charakterys-tyki, wyboru form i środków przekazu, wysokości niezbędnego budżetu,kontaktów z —> agencją reklamową i wybranymi mediami oraz —> oceny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAŁ PIONOWO ZINTEGROWANY

  Typ —> kanału dystrybucji, w którym działalność firm występujących na różnychszczeblach jest koordynowana i kontrolowana przez jedną z nich. Integracja p.może być rezultatem: 1) —> dywersyfikacji pionowej, 2) fuzji lub zakupu przezjedną z firm podmiotów działających na kolejno wyższych lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kanał administrowany

  Typ —> kanału pionowo zintegrowanego dystrybucji, w którym koordynacjadziałalności firm na kolejnych szczeblach jest następstwem ekonomicznej lubadministracyjnej nadrzędności jednej z nich. K.a. powstaje wówczas, gdy znanana rynku firma, o silnej pozycji i prestiżu, uznanych umiejętnościach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANIBALIZM PRODUKTU

  Wypieranie z rynku jednego p. przez drugi, który mieści się w tej samej —> liniiproduktów oferowanych przez producenta lub pośrednika. Zagrożenie wzajem-nym „zjadaniem się" p. występuje wtedy, kiedy nie są między sobą dostateczniezróżnicowane. Zagrożenie k. pojawia się przy —> rozciąganiu linii...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kanał bezpośredni

  Typ —> kanału dystrybucji złożony z dwóch szczebli: producenta i finalnychnabywców. W k.b. nie ma pośredników. Producent sam, na własny rachuneki ryzyko realizuje wszystkie —> funkcje dystrybucji. Za pośrednictwem własnych 

  służb sprzedaży dociera z produktami do finalnych nabywców. Organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 894

  praca w formacie txt

Do góry