Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  konsument zbiorowy

  Instytucja społeczna występująca na —> rynku dóbr konsumpcyjnych i reprezen-tująca tam określony popyt związany z jej działalnością. K.z. może być szkoła,szpital, urząd, poczta, jednostka wojskowa, sąd itp. Instytucje te tworzą popyt nadobra i usługi potrzebne bezpośrednio reprezentowanej przez nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt horyzontalny

  Rodzaj konfliktu w kanale dystrybucji (—> konflikty w kanale dystrybucji),w którym uczestniczą podmioty prowadzące działalność na tym samym szczeblu.w k.h. mogą uczestniczyć: 1) pośrednicy tego samego typu (np. na szczeblu—» hurtu dwaj hurtownicy, na szczeblu —» detalu dwaj detaliści), 2) różnipośrednicy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kod identyfikacyjny

  Znak identyfikacyjny lub system oznaczania produktów za pomocą liter, cyfri innych znaków graficznych, będących nośnikami informacji o kraju po-chodzenia produktu, producencie i rodzaju produktu. Warunkiem pełnegowykorzystywania k. jest wyposażenie użytkowników w komputery i urządzeniaodczytujące (skanery...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja

  Zaspokajanie —> potrzeb jednostek, grup społecznych i społeczeństwa wraz zewszelkimi uwarunkowaniami, które — oddziałując wielokierunkowo — kształ-tują strukturę i wielkość k. Zaspokajaniu potrzeb odpowiada proces złożonyz działań i zachowań człowieka. Działania te i zachowania zmierzają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt wertykalny

  Rodzaj konfliktu w kanale dystrybucji (—> konflikty w kanale dystrybucji),w którym uczestniczą podmioty prowadzące działalność na różnych jegoszczeblach, np. producent i hurtownik bądź producent i detalista lub hurtowniki detalista. Przyczyny k.w. tkwią w samym procesie wymiany, w którymsprzedający i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  komercjalizacja usług

  Przeobrażenie zasad funkcjonowania podmiotów świadczących u. i poddanie ichdziałaniom reguł rynkowych. K. dotyczy u. wykonywanych nieodpłatnie, którychkonsumpcja i świadczenie są finansowane przez budżet państwa. K.u. w Polsceodnosi się zwłaszcza do: u. oświatowych, które do lat 80. były w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  konflikty w kanale dystrybucji

  Sytuacja, w której interesy wzajemnie powiązanych uczestników k.d. są narusza-ne niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i oczekiwaniami. Istnienie k.utajonego, niezależnie od przyczyn jego pojawienia się, nie musi oznaczaćwystąpienia zachowań konfliktowych. Np. niezgodność ról czy celów lubwywierana...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  komiwojażer

  Osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek lub jako przedstawiciel firmy—> sprzedaż bezpośrednią towarów poza jej siedzibą, często w rejonachznajdujących się w znacznej odległości. Podróżując, k. poszukuje i odwiedza—> klientów potencjalnych, prezentuje ofertę sprzedażową, informuje...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja cenowa

  Przedkładanie nabywcom niższej ceny produktu od oferowanej przez konkuren-tów. Taki sposób kształtowania popytu na oferowany produkt jest jednakuwarunkowany zachowaniami ogółu podmiotów działających na danym rynku:nabywców, konkurentów, pośredników oraz instytucji wspomagających lubkontrolujących procesy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem

  Integralny element kompozycji —> marketingu-mix. W tradycyjnym, węższymznaczeniu obejmuje zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorst-wo przekazuje rynkowi informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształ-tuje potrzeby nabywców oraz pobudza, ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt

Do góry