Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  korzyści jakościowe

  Satysfakcja nabywcy wynikająca z możliwości zaspokojenia określonej potrzebyw sposób odpowiadający jego indywidualnym preferencjom i wysokim wymaga-niom j. Jest realizowana głównie przez zakup markowych dóbr lub usług, którepod względem j. znacznie przewyższają przeciętny poziom występujący nadanym...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty dystrybucji

  Nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w procesie dostar-czania produktów od wytwórcy do finalnych nabywców. K.d. obejmują k. pro-jektowania, funkcjonowania i kontroli wykorzystywanych —> kanałów dystry-bucji. W ich strukturze można wyróżnić k. ogólne zarządzania sprzedażą, k...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  konsumpcja rynkowa

  Część —> konsumpcji indywidualnej, dzięki której ludność zaspokaja swoje—> potrzeby poprzez zakup różnorodnych —» dóbr i —> usług na —> rynku. K.r. jestnajbardziej powszechną formą zaspokajania potrzeb. W krajach wysoko roz-winiętych k.r. sięga 90% całego spożycia. K.r. jest miernikiem rozwoju:...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja zbiorowa

  Część ogólnego spożycia, która obejmuje głównie usługi zbiorowe. Należą donich usługi z zakresu oświaty, kultury, zdrowia, turystyki, komunikacji i łączno-ści. Infrastruktura i urządzenia biorące udział w świadczeniu usług zbiorowych sąz natury rzeczy słabo zindywidualizowane i zaspokajają...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja indywidualna

  Część spożycia obejmująca dobra i usługi zakupione na rynku oraz dobra i usługipochodzące z samozaopatrzenia. Wielkość i strukturę k.i. kształtują posiadane—> dochody osobiste i oferta podażowa z uwzględnieniem cen. W gospodarcerynkowej k.i. jest odzwierciedleniem wysokości zaspokajanych —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja naturalna

  Zaspokajanie —> potrzeb konsumpcyjnych poza rynkiem; samozaopatrzenie. Dok.n. zalicza się: 1) k. produktów i usług wytwarzanych we własnych gospodar-

  stwach produkcyjnych (k. produktów żywnościowych wytwarzanych w in-dywidualnych gospodarstwach rolniczych), 2) k. produktów z ogródków dział-kowych i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsumpcja realna

  Rzeczywiste spożycie dóbr jednorazowego użytku, zakupionych lub wytworzo-nych we własnym —> gospodarstwie domowym, i rzeczywiste zużycie —> dóbrtrwałych. K.r. nie obejmuje dawnych zapasów dóbr ani tych dóbr, które zostałyzakupione, lecz jeszcze nie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  koncentracja handlu

  Proces stopniowego powiększania obiektów oraz przedsiębiorstw handlowych,obserwowany w wielu krajach, który jest wynikiem postępu naukowo-technicz-nego, zmiany —» stylu obsługi klientów, wdrażania nowych instrumentów—> merchandisingu wizualnego oraz zmian innych elementów technologiisprzedaży. w praktyce k.h...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsument

  Osoba fizyczna, która nabywa i spożywa —> dobra i -> usługi. K. dokonuje wyborudóbr i usług, kierując się swoimi —> preferencjami i dochodami, a takżeupodobaniami, przyzwyczajeniami i tradycjami. Cały splot rynkowych uwarun-kowań, w tym —> cena i inne warunki sprzedaży, wpływa na ostateczny zakup dóbri...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  koncepcja marketingowa

  Całościowa projekcja działalności marketingowej danego przedsiębiorstwa lubjego wyspecjalizowanej części, oparta na założeniach ideowych marketingu, któ-ra obejmuje: cele działalności (—> cele marketingowe), ogólne wytyczne dotyczą-ce sposobu ich osiągania (—» strategia marketingowa) oraz kompozycję...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt

Do góry