Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Koszty utrzymania

  Pieniężna równowartość —> dóbr i —> usług zaspokajających —> potrzebykonsumentów i —> gospodarstw domowych. Wysokość k.u. zależy od ilościindywidualnie konsumowanych dóbr i usług oraz od ich ceny. K.u. dzieli się na:faktyczne i teoretyczne. Faktyczne k.u. opierają się na analizie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER OPINII

  Osoba prezentująca określone wzorce zaspokajania potrzeb, mogące być przed-miotem naśladownictwa i upowszechniania w danym —> segmencie rynku. L.o.cechuje relatywnie wysoki poziom samooceny, otwarty stosunek do świata,wysoki status materialny i społeczny, wszechstronna aktywność zawodowa,„pionierskie" i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY MAGAZYNOWANIA

  Nakłady wyrażone w pieniądzu, związane z utrzymywaniem własnych m., wy-najmowaniem powierzchni magazynowych, realizacją pomocniczych —> funk-cji magazynów (tzw. przerobu handlowego). Można wśród nich wyodrębnić:1) stałe k. utrzymywania m. — niezależne od wielkości przechowywanychzapasów oraz liczby...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY MARKETINGU

  Koszty obejmujące wszystkie k. działalności/działań marketingowych. Należą dok. okresowych (są zaliczane do okresu, w którym powstały). K.m. dzieli się nabezpośrednie i pośrednie. Do bezpośrednich k.m., odnoszonych do każdegoproduktu lub ich grupy, należą m.in.: k. opakowań i magazynowania, k...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kontroling marketingu

  Dziedzina kontrolingu strategicznego i operacyjnego odnosząca się do ocenyrealizacji odpowiednio strategicznych i rocznych (krótkookresowych) planówmarketingowych. Niekiedy wyróżnia się też marketingową kontrolę wyników (expost) oraz —» marketing-audyt, zarówno w ujęciu strategicznym, jak i w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  koszty obsługi zamówień

  Koszty związane z uzgadnianiem, przyjęciem i realizacją z. Obejmują one k.:wymiany informacji, przyjęcia —> zamówienia, sporządzenia dokumentacjiniezbędnej do sfinalizowania transakcji, sprawdzania wiarygodności kredytowejklienta, wystawiania faktury, ustalania i inkasowania należności, tworzeniai...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korelacja

  Rodzaj statystycznej współzależności między wartościami jednej zmiennej (->ce-chy) a odpowiadającymi im średnimi wartościami drugiej zmiennej i odwrotnie.Wyróżnia się k. prostą (badanie współzależności między dwiema zmiennymi),k. cząstkową (badanie współzależności między dwiema zmiennymi przy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  koszty transportu

  Nakłady związane z fizycznym przemieszczaniem towaru z miejsca wysyłki domiejsca odbioru. K.t. mogą występować w postaci: 1) kosztu obsługi transpor-towej, gdy przedsiębiorstwo dysponuje własnymi lub dzierżawionymi środkamit., 2) ceny za zakup obcych usług transportowych. O wysokości k.t...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  korporacja międzynarodowa

  Przedsiębiorstwo o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, prowadzące działal-ność na rynkach zagranicznych. Formami zagranicznej własności k. są najczęś-ciej: 1) oddziały zagraniczne — ściśle podporządkowane pod względem or-ganizacyjnym jednostce macierzystej, 2) filie zagraniczne, które są...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty utraconych możliwości sprzedaży

  Rodzaj kosztów, zwanych też k. ukrytymi, których powstanie jest skutkiemniesprawności systemu —> dystrybucji fizycznej. Rachunek k.u.m.s. obejmujek. realizacji opóźnionych lub interwencyjnych dostaw oraz oszacowane potencjal-ne przychody utracone z powodu braku produktów, na które jest popyt,nieterminowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /576

  praca w formacie txt

Do góry