Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  leasing finansowy

  Forma umowy 1., w której czas trwania jest zbliżony do długości okresuprzydatności do użytkowania przedmiotu umowy. Leasingodawca finansujezakup zamówionego przez leasingobiorcę wyposażenia (nowego bądź starego),a swój zainwestowany kapitał wraz z oprocentowaniem odbiera w postaci ratleasingowych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKU

  Kryteria podziału r. na —» segmenty. Podstawowymi k.s.r. —> produktówkonsumpcyjnych są konsument lub produkt. Wspólne cechy konsumentów jakokryterium s. wykorzystuje się w —> segmentacji demograficznej, —> segmentacjigeograficznej i —> segmentacji psychograficznej. Jeżeli k.s. jest produkt, touwzględnia się...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  leasing operacyjny

  Forma umowy 1., której czas trwania jest krótszy od okresu przydatności doużytkowania przedmiotu umowy. W okresie tym właściciel przedmiotu 1. możezawrzeć więcej niż jedną umowę l.o. Pozwala mu to na amortyzację przedmiotul.o. i odnoszenie pewnych korzyści. Ważną cechą l.o. jest ponoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWA DOŚWIADCZENIA

  Wykres obrazujący empirycznie stwierdzoną zależność (badania przeprowadzonepod koniec lat 60. przez firmę doradczą Boston Consulting Group) między 

  skumulowaną w całym okresie produkcji ilością wytworzonego produktu a wiel-kością kosztu jednostkowego. Z przebiegu k. wynika, że każde podwojenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  leasing zwrotny

  Forma umowy 1. polegająca na sprzedaży przez właściciela określonego przed-miotu (najczęściej nieruchomości) przy równoczesnym zawarciu przez niegoumowy 1. z nabywcą. Nabywca staje się leasingodawcą, a poprzedni właścicielleasingobiorcą. Jest to forma 1. bardzo korzystna zwłaszcza dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kupon

  Instrument —» promocji dodatkowej, upoważniający jego posiadacza do zakupuproduktu po cenie obniżonej o wartość tego instrumentu. K. są zazwyczajzamieszczane w prasie, dostarczane do mieszkań przez roznosicieli, przesyła-ne pocztą lub dołączane do innych towarów. Stopa zwrotu k. do sprzedawcy(—>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Licencjonowanie marek

  Strategia marki polegająca na zawarciu umowy pomiędzy licencjodawcą-właś-cicielem —> marki a licencjobiorcą, zgodnie z którą licencjobiorca uzyskuje prawodo oznaczania swoich produktów m. licencjodawcy. Licencja może być: 1) wy-łączna — licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania jej innym osobomlub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  kurs giełdowy

  Oficjalna cena walorów będących przedmiotem —» handlu giełdowego, ustalonana danej —» sesji giełdowej. Istnieją dwie metody ustalania i podawania k. na—» giełdzie: 1) metoda określania jednego średniego k.g. na danej sesji, wg któregozawarto większość transakcji oraz 2) metoda publikowania k., wg...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIDER KANAŁU DYSTRYBUCJI

  Uczestnik —> kanału dystrybucji zdolny do kontrolowania i wywierania wpły-wu na zmianę decyzji podejmowanych przez innych jego uczestników. O do-minującej pozycji 1. decyduje zazwyczaj jego wielkość, przewaga rynkowa,prestiż w danej branży, posiadany zasób dóbr niematerialnych, dostęp doinformacji i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusz

  Lista pytań na jeden lub więcej tematów, uporządkowana merytoryczniei graficznie. K. jest podstawowym narzędziem pomiarowym znajdującymzastosowanie w takich metodach gromadzenia informacji, jak: —> ankieta,—> obserwacja, —» wywiad. Pytania w k. mogą mieć formę zdania pytającego,oznajmującego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 314

  praca w formacie txt

Do góry