Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  marketing-mix usług

  Zintegrowane działania przedsiębiorstwa na —> rynku usług, obejmujące okreś-lone —> instrumenty marketingu. W ujęciu klasycznym m.-m.u. łączy czteryinstrumenty, tworząc tzw. kompozycję „4P": —» usługi, -> cenę usług, —> dys-trybucję usług oraz —> promocję usług. Nowsze podejścia do m.-m.u. w...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing niezróżnicowany

  Zespół działań, które polegają na skierowaniu jednolitej oferty do całego rynkui zignorowaniu odmienności segmentów tego rynku. Oferta uwzględnia to, copowszechne w potrzebach nabywców, a nie to, co odmienne. Opracowany produkti program marketingowy są kierowane do możliwie największej liczby nabyw-ców...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING ORGANIZACJI NIEZYSKOWYCH

  Zespół aktywnych działań skierowanych na podmioty otoczenia w celu kreo-wania satysfakcji i życzliwego stosunku do o.n. W realizacji swoich progra-mów marketingowych o.n. posługują się —> instrumentami marketingu, ta-kimi jak o. gospodarcze, ale z zachowaniem specyfiki ich stosowania w warun-kach...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA POŚREDNIKA

  —> Marka nadawana przez dystrybutora. M.p. jest stosowana przez wielkieorganizacje hurtowe i detaliczne, a zwłaszcza przedsiębiorstwa filialne. Tensposób nadawania m. jest przeważnie następstwem integracji dużych przedsię-

  biorstw handlowych z mniejszymi producentami, dzięki czemu produkty opa-trzone m...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA PRODUCENTA

  —» Marka wytwórcy dóbr lub usług. M.p. podnosi prestiż przedsiębiorstwa, a takżezwiększa krąg jego odbiorców (—> wierność produktowi), co pozwala korzystaćz efektu skali. Dobra m. produktu umożliwia narzucanie pośrednikom wyższych—> cen. M.p. stosują najczęściej wielkie, renomowane przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKA USŁUG

  —> Marka służąca identyfikacji usług sprzedawcy (lub ich grupy) i wyróżnianiuich spośród konkurencji. Ze względu na niemożność fizycznego oznakowania—> usługi, odbiorca rozpoznaje m.u. poprzez bezpośredni kontakt z materialnymiwarunkami jej świadczenia bądź też — pośrednio — dzięki środkom...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing

  Podporządkowanie wszystkich działań przedsiębiorstwa w sferze produkcjii obrotu towarowego podstawowemu celowi, którym jest zaspokajanie potrzebnabywcy. Termin „marketing" jest używany w wielu znaczeniach, przypisuje musię różny zakres i treść funkcjonalną, co znajduje wyraz w jego różnychdefinicjach. Wg...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAPA PERCEPCJI MAREK

  Dwuwymiarowa przestrzeń, w której osie układu współrzędnych obrazują istotne,z punktu widzenia wyobrażeń konsumenta, cechy (atrybuty) produktu mar-kowego. Odpowiadając na wyskalowane pytania, konsumenci ustalają miejscekażdej z badanych m. (-» marka) na tle m. konkurencyjnych. M.p.m. służy takżedo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketing bezpośredni

  Niekonwencjonalne, interpersonalne kontakty sprzedawcy z nabywcą. Zarównow teorii, jak i praktyce m. nie ma zgodności co do treści znaczeniowej m.b. Stądjako synonimy m.b. są używane takie określenia, jak: dialogue m. (m. dialogu),datábase m. (m. oparty na rozbudowanej bazie danych o potencjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marka

  1. Nazwa, symbol, znak graficzny, kolor, kompozycje przestrzenne, melodia lubich kombinacje, stworzone w celu oznaczenia produktu i odróżnienia go od 

  produktu konkurentów. Może, lecz nie musi, składać się z —> nazwy markii —> znaku marki. M. lub część m. objęta ochroną prawną staje się —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt

Do góry