Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  MARKETING SKONCENTROWANY

  Zespół działań, które polegają na skoncentrowaniu aktywności firmy w jednymlub najwyżej kilku wybranych segmentach rynku. Firma osiąga wtedy silnąpozycję w danym segmencie dzięki znajomości jego potrzeb i szczególnejreputacji, zdobywanej z biegiem czasu dzięki specjalizacji produkcji, —» dys-trybucji i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETINGOWA ORIENTACJA SPOŁECZNA

  Zmiana orientacji marketingu ze spojrzenia na jednostkowy interes firmy naodpowiedzialność za sprawy ogólnospołeczne. Kierowanie się przedsiębior-stwa wyłącznie własnym interesem może wywołać szkody po stronie indywidual-nego konsumenta (pozorne innowacje) lub tworzyć trwałe zagrożenie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING STRATEGICZNY

  Orientacja zarządzania marketingiem oparta na ogólnych założeniach -> za-rządzania strategicznego, polegająca na systematycznym śledzeniu i przewidy-waniu zmian zachodzących w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu, przygoto-wywaniu odpowiednich scenariuszy i marketingowych planów działania orazich...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETINGOWE BADANIA RYNKU

  Systematyczne gromadzenie —> danych oraz ich analiza w celu udoskonaleniaprocesów decyzyjnych dotyczących —> rynku. Przystępując do opracowania—> strategii marketingowej, kierownictwo firmy musi dysponować informacjami,które umożliwiają znalezienie odpowiedzi na pytania: co produkować, ile i kiedy,

  na jakim...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING USŁUG

  Zespół aktywności rynkowych odnoszących się do funkcjonowania podmiotówna —> rynku usług. Czynnikiem wyróżniającym m.u. jest specyfika —» usług jakoprzedmiotu transakcji kupna-sprzedaży, która wyraźnie odróżnia je od —> dóbrtrwałych. Specyfika ta wywodzi się z niematerialnego charakteru u...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING USŁUG PROFESJONALNYCH

  Zespół aktywnych działań rynkowych podejmowanych przez podmioty —> sek-tora usług specjalizujące się w świadczeniu —> usług określanych mianemprofesjonalnych. Do grupy u.p. najczęściej zalicza się u. bankowe, ubezpie-czeniowe, badawcze, architektoniczne, doradztwo: finansowe, prawne, ekonomi-czne...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING PERSONALNY

  System sposobów postępowania i zachowania przedsiębiorstwa zorientowanegona oczekiwania potencjalnych i zatrudnionych pracowników. Konsekwencją tegonastawienia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jak klientów, którychinteresy znajdują się w centrum uwagi kierownictwa przedsiębiorstwa. Wg m.p.pracownik...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING MASOWY

  —> Strategia marketingowa zakładająca operowanie jednolitą kompozycją in-strumentów marketingowych (—> marketing-mix) na całym rynku. W przeciwień-stwie do strategii —» segmentacji rynku, m.m. nie opiera się na różnicachdzielących potencjalnych nabywców, lecz na ich cechach wspólnych. Pozwala...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARKETING MIĘDZYNARODOWY

  Skoordynowane działania podejmowane przez przedsiębiorstwa na —» rynkumiędzynarodowym, które zmierzają do zaspokojenia —> potrzeb nabywcówpoprzez proces wymiany odbywający się pomiędzy systemami społecznymiróżnych krajów. Działania te obejmują rozpoznanie potrzeb i oczekiwańnabywców, rozpoznanie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing-mix

  Kombinacja czterech podstawowych —> elementów marketingu: —> produktu,—> ceny, —> dystrybucji i —» promocji, na której opiera się każda —» strategiamarketingowa. Elementy te są też nazywane zmiennymi decyzyjnymi, ponieważfirma może odmiennie kształtować ich wielkości — zależnie od sytuacji rynkoweji...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt

Do góry