Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  marża procentowa

  Marża handlowa wyrażona jako procent -> ceny sprzedaży lub ceny zakupu. Jakoprocent ceny sprzedaży wyraża się powszechnie —> marżę handlową bruttoi —> marżę podstawową. M. jako procent ceny sprzedaży („w sto") jeststosowana, gdy hurtownik lub detalista kalkuluje ceny wg popytu finalnychnabywców lub...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marketingowy system informacyjny

  Zbiór danych, których treść, strukturę, zasięg i zakres wyznaczają potrzebyi możliwości firmy. Konstruując m.s.i. firma bierze za podstawę strukturę decyzjipodejmowanych przez kierownictwo, strukturę i. niezbędnych do podjęcia tychżedecyzji, źródła i. i sposoby ich powiązania z danym s.i. Niemałe...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  metoda DELFICKA

  Seria powtarzanych badań ankietowych skierowanych do celowo wybranej grupyekspertów w celu uzyskania zgodnych opinii i stanowisk dotyczących przyszłegorozwoju zjawisk i procesów będących obiektami badania. M.d. polega naprzygotowaniu listy pytań skierowanych do specjalistów z różnych dziedzin,pracujących...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  media reklamy

  Środki masowego przekazu, za pomocą których przedsiębiorstwo lub działającaw jego imieniu i na jego zlecenie —> agencja reklamowa (—> emitent reklamy)przekazuje na rynek treść reklamy. W procesie transmisji informacji wykorzystujesię różne media (nośniki): prasę, radio, telewizję, kino i pocztę...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maruderzy

  Grupa konsumentów, którzy najpóźniej akceptują —» nowe produkty, dopierowówczas, gdy utraciły one cechy innowacji. M. są słabo wykształceni, małoczytają i dysponują niewielką siłą nabywczą. Kupują zwykle nowe produktyw fazie schyłkowej —> cyklu życia produktu. M. stanowią ok. 16% —>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA IDEALNEJ MARKI

  Jedna z metod skalowania —> preferencji oparta na porównaniach m. produktówz m. najbardziej preferowaną przez konsumentów. M. najbardziej preferowanąjest hipotetyczna wartość produktu lub usługi w analizie uporządkowanychpreferencji. Marka ta stanowi tzw. idealny punkt na —> mapie percepcji w —> ska-lowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  menedżer produktu

  Osoba odpowiedzialna za zarządzanie p., a zwłaszcza za osiąganie celówmarketingowych związanych z danym p. w przedsiębiorstwie (korporacji) o zło-żonym portfelu p. (—> organizacja marketingu zorientowana na produkt); kierow-nik produktu. Współpracuje zarówno z komórkami funkcjonalnymi marketingu(np. ds...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  marża brutto

  Miernik finansowy wskazujący wkład określonej jednostki obrachunkowej(produktu, grupy produktów, segmentu rynku, jednostki organizacyjnej) w po-krycie kosztów stałych i tworzenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. M.b.występuje w formie kwotowej lub procentowej (w stosunku do przychodu zesprzedaży). Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  menedżer projektu

  Osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za kierowanie pracami zespołuspecjalistów z różnych dziedzin, np. ekonomistów, inżynierów, projektantów,wyznaczonych do opracowania i przygotowania do wprowadzenia na ryneknowego produktu i/lub nowej działalności. Prace te obejmują kreowanie i ocenęidei nowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARŻA HANDLOWA

  Cena pobierana przez hurtowników i detalistów za świadczone na rzeczsprzedawcy usługi związane z dokonywaniem —> obrotu towarowego. W ujęciurachunkowym stanowi różnicę między -> ceną sprzedaży a ceną zakupu towa-rów. W zależności od szczebla obrotu, na którym są dokonywane transakcje kupnai sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /tarta Dodano /28.03.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt

Do góry