Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ŚRODKI TRWAŁE

  Przez ś.tr. rozumie się stanowiące własność lub współwłasność jednostki aktywa trwałe, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także lokale stanowiące odrębną własność), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz podobnych, kompletnych i zdatnych do użytku w momencie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /16 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASOBÓW KOMPUTEROWYCH

  Do najczęściej stosowanych ś.b.z.k. należą: składowanie, kodowanie, szybkie odtwarzanie, „gorący backup”, mirroring, odtwarzanie do określonego punktu czasowego i ślad transakcji.

  Składowanie on-line jest możliwością utrzymywania kopii danych podczas normalnej pracy użytkowej. Składowanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM INFORMATYCZNY RACHUNKOWOŚCI

  Jest elementem systemu informacyjnego organizacji, obejmującym zadania rachunkowości, jej funkcje i zasoby danych; składają się na niego dwa główne człony: infrastruktura technologiczna oraz część bezpośrednio wykorzystywana przez użytkowników, nazywana aplikacją.

  Infrastrukturę technologiczną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE

  Najbardziej płynny składnik aktywów obrotowych jednostki przeznaczony zarówno na bieżące wydatki, jak i na uregulowanie bieżących zobowiązań z najkrótszym terminem wymagalności.

  Według terminologii rachunkowości przez to pojęcie rozumie się: 1) pieniądze (banknoty i monety); 2) jednostki pieniężne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

  Jest rozumiany jako całościowy system kontroli finansowych i pozafinansowych, ustalonych przez kierownictwo jednostki w celu: 1) prowadzenia działalności gospodarczej jednostki w sposób uporządkowany i efektywny; 2) zapewnienia przestrzegania zasad ustalonych przez kierownictwo; 3) zabezpieczenia zasobów; 4)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU

  Osoby prawne i fizyczne mają swobodę wyboru banku prowadzącego ich rachunkek bankowy. Do otwarcia rachunku bankowego konieczne jest zawarcie umowy z bankiem. Banki otwierają i prowadzą dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą następujące rodzaje rachunków: 1) bieżące; 2) pomocnicze, 3)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /8 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMATYCZNY RACHUNEK KOSZTÓW

  Stanowi część składową rachunkowości traktowanej jako system ewidencyjny jednostki. Jest on względnie wyodrębnionym podsystemem ewidencyjnym systemu ewidencyjnego rachunkowości. S.r.k. dostarcza informacji o kosztach poniesionych w minionych okresach. Podstawą tworzenia tych informacji jest udokumentowany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUMA BILANSOWA

  Wyraża ogólną wartość środków gospodarczych (czyli aktywów) i źródeł ich finansowania (czyli pasywów) na dzień sporządzenia bilansu. S.b. określa ogólną wartość majątku, jakim dysponuje jednostka w dniu bilansowym. Wartość tego majątku przedstawiana jest w wyrażeniu pieniężnym.

  Rachunkowość...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE

  Zalicza się do nich: 1) własne wpłaty środków pieniężnych z kasy jednostki na rachunek bankowy, jeszcze niepotwierdzone przez bank; 2) przekazane środki pieniężne z określonego rachunku bankowego jednostki na jej inny rachunek niepotwierdzone przez bank; 3) przekazane do banku czeki obce do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

  Modele rachunku kosztów, klasy rachunku kosztów, w zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji i podstawowych cech rachunku kosztów wyróżnia się zwykle systemy: 1) rachunku kosztów rzeczywistych (historycznych, faktycznych, przeszłych, ex post, retrospektywny rachunek kosztów); 2) rachunku kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /8 245

  praca w formacie txt

Do góry