Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  ORGANIZACJA MACIERZOWA MARKETINGU

  Złożona, wielowymiarowa (macierzowa) organizacja działalności marketingowej(i z reguły pozostałej) przedsiębiorstwa, częściej korporacji. Stosują ją przedsię-biorstwa i organizacje niedochodowe (np. uniwersytety), które prowadzą zróż-nicowaną działalność, wytwarzają dużo zróżnicowanych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJE NIEZYSKOWE

  Organizacje, które nie zakładają w swym działaniu osiągania nadwyżki przychodównad kosztami i nie są zorientowane na generowanie zysku. Jeśli uzyskają dochodyz prowadzonej działalności, to przeznaczają je na dalszy rozwój o., nie dzieląc sięz innymi podmiotami wspomagającymi ich działalność (—>...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA MARKETINGU

  Układ i wzajemne zależności między stanowiskami pracy, komórkami or-ganizacyjnymi zarządu przedsiębiorstwa (organizacji niezyskowej) oraz jedno-stkami operacyjnymi, zajmującymi się wykonywaniem —> funkcji zarządzaniamarketingowego, a w ich obrębie działania i —> operacje marketingowe powstałew wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORIENTACJA MARKETINGOWA

  Działania (nastawienie, filozofia) podporządkowujące wszelkie czynności w sfe-rze produkcji i obrotu towarowego preferencjom klienta-nabywcy oraz rozwijającejego potrzeby. Przy takim podejściu działalność produkcyjna przedsiębiorstwa stajesię pochodną impulsów rynkowych. O ile dotychczas kierownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja marketingu zorientowana funkcjonalnie

  Organizacja działalności marketingowej polegająca na grupowaniu jednorod-nych —> funkcji i/lub czynności marketingu w osobnych komórkach organizacyj-nych: departamentach, działach lub wyodrębnionych stanowiskach pracy (np.badań marketingowych, planowania produktu, promocji). Model ten jest na ogółstosowany...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  operacje marketingowe

  Zbiór wszystkich przedsięwzięć, działań i czynności, związanych z osiąganiemcelów marketingowych przedsiębiorstwa, zarówno strategicznych, taktycznych,jaki rutynowych. Om. oraz wykorzystywane w nich zasoby (ludzkie, kapitałowe,techniczne i informacyjne), proces uzyskiwania efektów marketingowych i...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opakowanie

  Pojemnik lub materiał (np. folia, papier), w którym umieszcza się produkt w celujego ochrony przy przechowywaniu i przewożeniu oraz ułatwienia dystrybucji.O. jest traktowane w marketingu jako: 1) składnik produktu lub 2) autonomicz-ny element —> marketingu-mix, zwiększający jego kompozycję do „5P".O...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ocena kanału dystrybucji

  Opinia o przydatności danego —> kanału dystrybucji w realizacji zadań dys-trybucyjnych firmy, wyrażona w formie pisemnej lub ustnej. O.k. przeprowadzasię, biorąc pod uwagę: 1) kryteria ekonomiczne (przepustowość k., kosztyhandlowe, nakłady inwestycyjne związane z jego budową, rentowność itp.),2)...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMATYW ZAPASÓW

  Wzorcowa wielkość zapasów ustalana na podstawie danych statystycznych o ichdostawach i sprzedaży (zużyciu) w okresach ubiegłych. Podstawą ustalania n.z. sądane charakteryzujące —> cykl dostaw, wielkość jednorazowej dostawy, wielkośći rytm sprzedaży (zużycia), —> zapas...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja

  Nabycie prawa do zakupu w przyszłości (o. cali) lub zobowiązanie się dosprzedaży w przyszłości (o. put) ściśle określonego towaru lub papierówwartościowych po cenie ustalonej i obowiązującej w momencie nabycia tychpraw. Każda o. ma swoją cenę wewnętrzną i cenę czasu. Sprzedający o...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt

Do góry