Ekonomiczne /10 520 prac/

 • Ocena brak

  Poziom cen

  Określona na danym rynku i w danym czasie średnia wielkość ceny produktów,wskazująca na ich jakość oraz zakres świadczonych wraz z nimi usług. P.c.wskazuje, dla jakich kręgów konsumentów produkty są przeznaczone. Wyróżniasię w związku z tym produkty, których c. kształtują się na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚREDNIK HURTOWY

  Pośrednik zajmujący się nawiązywaniem i wspomaganiem realizacji transakcjikupna i sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a nabywcami zorganizowanymi bezprzejmowania tytułu własności towarów, pobierający za swe usługi prowizję.Zakres świadczonych usług zależy od specjalizacji p., do których zalicza sięprzede...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚREDNIK W KANALE DYSTRYBUCJI

  Osoba fizyczna lub prawna występująca w —> kanale dystrybucji pomiędzyproducentem a finalnymi nabywcami (konsumentami, instytucjami). Głównymip.w k.d. są —> hurtownicy, detaliści i agenci. Użyteczność p.w k.d. zależy odzapotrzebowania na jego działalność ze strony ogniwa, które go poprzedza lub teżpo...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  portfel technologiczny

  Jedna z metod —> analizy portfelowej, odmiana —» macierzy ADL. Opiera się nazałożeniach: cyklu życia technologii oraz ich zdolności do generowania nadwyżkifinansowej oraz kreowania —> przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Okreś-la obszar dziewięciu potencjalnych strategii inwestycyjnych w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSZUKIWANIE IDEI NOWEGO PRODUKTU

  Pierwsza faza procesu —> rozwoju nowego produktu. Punktem wyjścia rozpo-częcia p.i.n.p. są potrzeby potencjalnych nabywców. Pomysły na n.p. mogąpochodzić z wielu źródeł: od klientów, dystrybutorów, pracowników i zarządu,własnych laboratoriów badawczych i biur konstrukcyjnych oraz analizy...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚREDNIK

  Osoba fizyczna lub prawna działająca jako ogniwo pomiędzy producentema finalnym odbiorcą towaru lub usługi. Współcześnie pośrednictwem trudnią sięfirmy i osoby wyspecjalizowane w poszczególnych dziedzinach —> obrotu (np.kupno-sprzedaż towarów, ubezpieczenia, operacje finansowe, załadunek...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie dostawy

  Zespół czynności zmierzających do ustalenia wielkości i struktury przyszłej d.wraz z określeniem jej źródeł, terminów i warunków. Wielkość planowanej d.,w rozbiciu rodzajowym i asortymentowym, jest sumą planowanej wielkościsprzedaży (produkcji) oraz wielkości planowanych zapasów na koniec...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka handlowa

  Całokształt działalności regulacyjnej państwa zmierzającej do tworzenia warun-ków konfrontacji własnej gospodarki z rynkiem światowym. Celem p.h. jestpoprawa pozycji kraju w międzynarodowym podziale pracy, wywieranie stymulu-jącej presji na producentów lub ich ochrona przed zbyt silną...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  planowanie marketingowe

  —> Funkcja zarządzania marketingowego polegająca na ustalaniu, w nawiązaniudo ogólnych celów i strategii przedsiębiorstwa, pożądanych celów rynkowychoraz sposobów i środków ich realizacji. Podstawę p.m. stanowią wyniki—> analizy sytuacji marketingowej oraz —» marketingowe zasady postępowaniaodnoszące...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pomysł na produkt

  Pomysł całkowicie —» nowego produktu lub przystosowanie produktu jużistniejącego do zmieniających się warunków rynkowych, którego to pomysłujeszcze nie przekształcono w określoną —> koncepcję produktu. Ewentualny—» produkt, jaki przedsiębiorstwo może zaoferować na...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt

Do góry